Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Miljögifter i inomhusmiljön

Provtagning av damm i inomhusmiljö
Provtagning av damm i inomhusmiljö
Mål TEMA.6.26

Kemikalier finns i varor och byggmaterial i hem och på arbetsplatser. Vissa kemikalier i omgivningen kan tas upp och lagras i kroppen via inandning av partiklar och damm.

Inomhusmiljön kan innehålla många olika kemikalier och kan i vissa fall vara en betydande exponeringskälla.

Barn är en särskilt prioriterad grupp. Miljöförvaltningen har därför undersökt leksaker, vilmadrasser och damm från förskolor i staden. Resultat och rapporter presenteras nedan.

Analys av förskolematerial

Att byta ut gamla leksaker och madrasser på förskolor ger resultat. En undersökning gjord av kemikaliecentrum visar att gamla saker innehåller betydligt mer skadliga kemikalier än nya.

Leksaker, skapandematerial, madrasser och inredning samlades in från stadens förskolor. Totalt analyserades 112 gamla och redan utrensade saker samt 42 nyinköpta varor från stadens leverantörer. Undersökningen visar att 49 procent av de gamla sakerna innehåller ett eller flera skadliga ämnen i halter som gör att de inte skulle få säljas som leksaker eller barnvårdsartiklar idag.

Dammanalys

Miljöförvaltningen har tillsammans med KI undersökt kemikalier i damm i förskolor. Halterna av de farligaste ämnena har minskat sedan tidigare undersökningar och exponeringen som sker via damm är nu under rådande hälsobaserade referensvärden. Dessa är dock osäkra och bör därför ses som preliminära. Exponering sker också via många andra vägar.

Flera av de uppmätta ämnena är definierade som ”särskilt farliga ämnen” och användningen av dem ska så långt det är möjligt upphöra. Därför är det viktigt att stadens arbete med att ta bort ämnena från förskolorna fortsätter.

Provtagningar i samband med renovering, nybyggnation och kemikaliesmarta åtgärder

Stockholms stad har tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet gjort provtagningar både för damm- och luftprover vid tre typer av förskolor i staden.

En förskola är helt nybyggd med kemikaliekrav på byggmaterial och inventarier.

En annan har renoverats, med provtagning före och efter. Resultaten därifrån visar en kraftig minskning av vissa ämnen, likvärdigt med den nybyggda förskolan.

I den tredje har åtgärder gjorts enligt stadens Vägledning för kemikaliesmart förskola. Även där syns skillnader, om än inte lika stora. Ombyggnation ger större effekt än utbyte av lösa föremål och material som innehåller de skadliga ämnena. Den senare åtgärden är betydligt lättare att genomföra och ger också tydliga effekter.

Uppdaterad: 2021-11-29