Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

PAH

Tema TEMA.6.5

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) är en grupp av cancerogena ämnen som bildas vid förbränning. De släpps också ut från slitage av bildäck.

PAH visar en tendens till att öka i sedimenten i vissa vattenområden i Stockholm, särskilt i Strömmen. Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag saknas, men jämfört med bedömningsgrunder för kust och hav ligger halterna i centrala Stockholms sediment på hög till mycket hög halt. I rötslam är halterna PAH i stort sett oförändrade, medan PAH i luft har visat en kraftig minskning de senaste 20 åren. Den dominerande källan till PAH i Stockholm är vägtrafik.

PAH-föreningar (polycykliska aromatiska kolväten) är den största grupp av cancerogena ämnen som vi i dagsläget känner till. PAH bildas då kol eller kolväten förbränns utan tillräcklig tillgång på syre.