Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Handlingsplan för nya bad

Badplats med bryggor och sandstrand
Foto: Johan Pontén
Artikel 12.7

I Stockholm finns idag 33 offentliga badplatser vilka är både uppskattade och välbesökta. Nya bostadsområden växer fram och behovet av fler offentliga bad ökar. För att möta efterfrågan har miljöförvaltningen tagit fram en Handlingsplan för nya bad 2022, som ger vägledning kring vad som behöver utredas och vilka lagar som gäller vid inrättande av en ny badplats. Handlingsplanen presenterar även förslag på platser att utreda vidare för att se om de är lämpliga som nya badplatser.

Krav när en ny offentlig badplats ska inrättas

En rad lagkrav måste vara uppfyllda och god vattenkvalitet krävs när en ny offentlig badplats ska inrättas. Därför kan både vatten och sediment behöva provtas och närheten till bräddavlopp, dagvattenutlopp, sjömackar, hamnar och förorenade områden, undersökas.

God badvattenkvalitet och hänsyn till växt- och djurlivet

Flera faktorer kan påverka badvattenkvaliteten. En stor påverkan har bräddavlopp, avlopp som i samband med kraftiga regn eller andra störningar kan rinna ut orenat och försämra badvattenkvaliteten. Även sjöfågel som gäss och änder kan förorena vattnet. Dagvatten kan föra med sig föroreningar och skräp.

Inrättandet av en ny badplats kan påverka livsvillkoren för växt- och djurlivet i området och därför bör även påverkan på ekologiska värden utredas innan en ny badplats anläggs.

Tillgänglighet

Med tanke på funktionsvarierade och äldre så kan det behövas en analys av hur baden görs tillgängliga för alla. Även möjligheterna att ta sig till baden med cykel, kollektivtrafik och eventuell möjlighet att anlägga parkering, bör undersökas.

Karta med platser lämpliga att utreda vidare för nya bad

Kartan visar förslag på platser som är lämpliga att utreda vidare för inrättande av nya badplatser. Kartan är inte komplett och det kan tillkomma fler platser som kan vara lämpliga framtida badplatser.

Kontakt
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2023-12-20