Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fakta om Judarn

Tema TEMA.3.1.3.6

Här finner du mer information om Judarn.

Judarn ligger i Bromma inom Judarskogens naturreservat och Natura 2000-område.
Det finns tre utloppspunkter där dagvatten från omgivande bebyggelse mynnar i Judarn. Judarn har sitt utlopp via två diken i Mälarfjärden-Fiskarfjärdens delavrinningsområde, men flödena är låga och eventuellt når vattnet aldrig Mälaren utan infiltrerar i marken.

För mer information om miljökvalitetsnormer och statusklassning, se länk i nedan till VISS.

Mål