Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Mälaren i ett förändrat klimat

Utsikt över Mälaren från Gåseborg.
Foto: Magnus Sannebro
Tema TEMA.1.3.10

Mälaren är Sveriges tredje största sjö och dricksvattentäkt för över två miljoner människor. Klimatförändringarna medför ökade risker för både översvämning och torka. På lång sikt ökar riskerna för saltvatteninträngning på grund av en stigande havsnivå, vilket påverkar dricksvattenkvaliteten.

Ett varmare klimat medför att avdunstningen av vatten ökar från sjöar och hav. Atmosfären kommer då att innehålla mer vattenånga vilket förväntas leda till ökade nederbördsmängder. Risken för översvämningar blir större när vattennivåerna i sjöar och vattendrag ökar. Samtidigt ökar risken för långvariga torrperioder sommartid.

Mälarens vattennivå beror på tillrinningen från hela dess avrinningsområde, och möjligheterna att tappa vatten genom slussarna i Stockholm och Södertälje. I dag är avtappningskapaciteten inte tillräcklig och översvämningsrisken runt Mälaren är därför stor. Genom byggandet av Nya Slussen i Stockholm kommer avtappningen av vatten från Mälaren till Saltsjön kunna fördubblas jämfört med idag. Mälarens vattennivå ligger ca 0,7 meter över Saltsjön, räknat som årsmedelvärde. Den nya slussanläggningen beräknas tas i drift ca 2023/24.

På grund av översvämningsrisken har Länsstyrelsen tagit fram rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå för ny bebyggelse vid Mälaren. Dessa gäller för nuvarande förhållanden innan den nya slussanläggningen har tagits i drift. Länsstyrelsen har också tagit fram särskilda riskkartor som visar vilka samhällsviktiga verksamheter som riskerar att översvämmas idag. Fördjupad information om översvämningskarteringar för Mälaren finns nedan, liksom på MSBs webbtjänst Översvämningsportalen.