Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Översvämningar från sjöar och vattendrag

Bild på översvämmad tomt i Bromsten
Foto: Mathias von Scherling
Tema TEMA.1.3.1

Ett varmare klimat medför mer nederbörd, vilket ökar risken för översvämningar från sjöar och vattendrag. I Stockholms stad är idag översvämningsriskerna störst i Bällstaån och runt Mälarens stränder.

Ett varmare klimat medför att avdunstningen av vatten ökar från sjöar och hav. Atmosfären kommer att innehålla mer vattenånga vilket leder till ökade nederbördsmängder. Risken för översvämningar blir större när vattennivåerna i sjöar och vattendrag ökar. I samband med extrema nederbördstillfällen kan vattennivåerna stiga relativt snabbt vilket skapar problem.

Den ökande nederbörden kommer också att medföra högre grundvattennivåer, främst under vinterhalvåret. Det medför ökad översvämningsrisk eftersom marken oftare kommer att vara vattenmättad, mer regnvatten kommer då att rinna av på markytan.

Våra vattendrag är ibland uträtade och kulverterade och omgivande marker är hårdgjorda i större utsträckning jämfört med förr. Det medför en snabbare ytavrinning vid kraftiga regnväder vilket leder till ökade flöden i vattendragen och stigande vattennivåer i sjöarna. Bällstaån är det mest översvämningskänsliga vattendraget i Stockholm, men även för Mälaren är översvämningsrisken stor vid långvariga perioder med nederbörd. För Tyresåns sjösystem är översvämningsriskerna inte lika stora.