Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Vattennivån i Mälaren

Indikator TEMA.1.3.1.1

Mälaren är en reglerad sjö, tappningen av vatten sköts av Stockholms Hamnar på uppdrag av Stockholms stad. Mälaren började regleras 1943 enligt den första vattendomen för sjön. Syftet var att motverka översvämningar av jordbruksmark, men också att undvika alltför låga vattenstånd. En ny reglering började tillämpas under 1968. Den nuvarande vattendomen är från 1989, men när nya Slussen är färdigbyggd kommer regleringen av Mälaren att ske enligt ny vattendom.

Vatten kan släppas ut ur sjön i Stockholm och Södertälje. Tappningskapaciteten, d.v.s. den mängd vatten som man kan få ut ur Mälaren till Saltsjön, är idag dryga 800 m³/s. Ju större nivåskillnaden är mellan Mälaren och Saltsjön desto mer vatten går det att tappa ut. Den genomsnittliga nivåskillnaden är idag 68 cm. När vattenståndet är lägre än 410 cm är alla dammluckor och övriga tappställen i Södertälje och Stockholm stängda. När vattennivån överstiger 410 cm öppnas dammluckan vid Riksbron. Därefter öppnas olika luckor i en bestämd ordning, sist öppnas luckan i Karl Johan-slussen. Om vattenståndet är högre än 460 cm över slusströskeln, påbörjas även avtappning vid slussarna i Hammarby och Södertälje.

Vattennivån i Mälaren, cm över slusströskeln - Årsmedelvärden

Datakälla: Stockholms Hamnar
Senaste värdet:
416 cm (2022).
Utgångsvärde:
420 cm (1900).

Kommentar

Medelvattenståndet i Mälaren är 417 cm, angett i Mälarens höjdsystem (höjd över Karl Johan-slussens västra tröskel). Det motsvarar vattennivån 86 cm i RH2000. Vattennivån i Mälaren har tidigare mätts på tre platser, men har nu utökats till sex mätstationer - från Kungsör i väster till Stockholm i öster. Ett medelvärde beräknas för hela sjön baserat på dessa mätpunkter.

Indikatorn visar tydligt effekten av Mälarens reglering, där variationen i medelvattenstånd numera är relativt liten från år till år. Skillnaderna kan dock vara stora sett över kortare tidsperioder. Vattennivån varierar normalt upp till en halvmeter sett över året. Skillnaden mellan max- och miniminivån under ett år kan vara uppemot 70 cm.

I december 2000 uppmättes den högsta vattennivå som varit i Mälaren under reglerad tid, 473 cm. Detta var på grund av den mycket höga tillrinningen under hösten det året. Händelsen uppmärksammade behovet av att öka tappningskapaciteten från Mälaren, vilket är ett av syftena med ombyggnaden av Slussen i Stockholm. Här kan du läsa mer om projektet Nya Slussen.