Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Utflödet från Mälaren

Indikator TEMA.1.2.16

Mälaren är Sveriges tredje största sjö och dess avrinningsområde utgör fem procent av hela landets yta. Mälaren är sedan år 1943 en reglerad sjö, tappningen av vatten sköts av Stockholms Hamnar. I normala fall släpps vatten ut vid Riksbron i Norrström, men vid högre flöden öppnas även andra tappningsställen i Stockholm och Södertälje. Läs mer om detta i indikatorn "Vattennivån i Mälaren".

Klimatförändringarna medför en ökande medeltemperatur vilket enligt SMHI bedöms ge upphov till ökade nederbördsmängder och något högre årsmedeltillrinning till Mälaren. Ökningen förväntas bli störst vintertid, då mer nederbörd kommer att falla som regn istället för som snö. Tillrinningen under vår och sommar väntas däremot minska, på grund av ökad avdunstning. Läs mer här om Mälaren i ett förändrat klimat.

För att följa utvecklingen är det intressant att studera hur vattenflödet ut ur Mälaren förändrats över tiden. Denna indikator visar det totala årliga utflödet från Mälaren sedan år 1943, uttryckt i enheten miljoner kubikmeter (Mm³).

Medelvärdet för den nya normalperioden 1991-2020 var 4845 Mm³.

Årligt utflöde från Mälaren till Saltsjön, miljoner kubikmeter

Datakälla: Stockholms Hamnar
Senaste värdet:
8136 Mm³ (2023).
Utgångsvärde:
4249 Mm³ (1943).
Normalvärde 1991-2020:
4845 Mm³.

Kommentar

Utflödet från Mälaren uppvisar stora variationer från år till år. Medelvärdet för referensperioden 1961-1990 var 4 931 miljoner kubikmeter (Mm³) i årlig vattenvolym. Medelvärdet för den nya normalperioden 1991-2020 var 4845 Mm³, således en svag minskning (-2 %). Det högsta utflödet uppmättes år 1944 med 8 499 Mm³, det lägsta år 1976 med 1 318 Mm³.

Beträffande medelvärden för de enskilda månaderna visar statistiken att de största flödena inträffat under april och maj, följt av december. De lägsta flödena förekommer oftast i juli och augusti.

År 2000 var vattennivån i december rekordhög, och det var risk för allvarliga översvämningar. Utflödet från Mälaren under november-december var då mer än tre gånger så högt som normalt för dessa månader.

Flödena under 2023 var generellt stora under större delen av året, med undantag för juni och juli, då flödena var nästintill obefintliga. Det totala utflödet under året var 8136 Mm³, bland det högsta som uppmätts.