Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Vattennivån i Saltsjön

Indikator TEMA.1.2.8

Mätningar av havsnivån inleddes år 1774 i Stockholm, vid Karl Johan-slussen, vilket gör mätserien till den längsta i världen. Vattennivån i Saltsjön mäts idag vid två olika punkter i Stockholm. SMHI har en mätstation på Skeppsholmen, vars mätserie inleddes 1889. Stockholms Hamnar mäter vattennivån vid Hammarbyslussen, där även en av mätpunkterna för Mälaren finns. Skillnaden i vattennivå mellan Mälaren och Saltsjön är intressant, främt avseende möjligheten att tappa ut vatten ur Mälaren vid högvatten men också pga risk för saltvatteninträngning.

Indikatorn redovisar årsmedelvärdet för vattennivån i Saltsjön uppmätt vid Hammarbyslussen, angett i Mälarens höjdsystem. Indikatorn visar uppmätt vattennivå samt vattennivån korrigerad för landhöjningen. Landhöjningen är drygt 5 mm per år i Stockholm. Den globala havsnivåhöjningen är idag ca 3,7 mm per år enligt IPCC, vilket för Stockholms del resulterar i att den relativa havsnivån sjunker. Detta förhållande bedöms enligt SMHI råda fram till ca år 2050, varefter havsnivåhöjningen sannolikt kommer att vara större än landhöjningen. 1970 utgör startår för beräkningen i indikatorn.

Vattennivån i Saltsjön, cm över slusströskeln - Årsmedelvärde

Datakälla: Stockholms Hamnar
Senaste värdet:
349 cm (2022).
Utgångsvärde:
356 cm (1970).

Kommentar

Medelvattenståndet i Saltsjön är ca 347 cm, angett i Mälarens höjdsystem (höjd över Karl Johan-slussens västra tröskel). Det motsvarar vattennivån 15 cm i RH2000 (medelvattenstånd i Stockholms kommun 1995-2014, enl SMHI).

Indikatorn visar att havsnivån stiger, när man korrigerat för landhöjningen. Indikatorn visar också att medelvattenståndet varierar som mest med ca 30 cm mellan olika år. Variationerna kan dock vara mycket stora sett över kortare tidsperioder som dagar och veckor. Vattennivån kan förändras flera decimeter från ett dygn till nästa. Skillnaden mellan max- och miniminivån under ett år kan vara uppemot en meter.

Vattennivån mäts med tryckgivare var 30:e minut, och all information lagras i en datalogger. Dessa data räknas om till dygns- och årsmedelvärden för mätstationen. Rådata är tillgängliga via Stockholm Hamnars hemsida, se länk nedan. Där kan man själv ta fram statistik för vald tidsperiod.