Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Isläggning på Mälaren

Indikator TEMA.1.2.15

Systematiska observationer av isläggnings- och islossningsdatum i svenska sjöar utförs av SMHI. För Östra Mälaren finns i nuläget endast två mätstationer i drift: Norra Björkfjärden och Skarven. Det finns ett starkt samband mellan isläggningstidpunkten och sjöns djup, där isen lägger sig senare på djupa sjöar. Islossningen styrs till största delen av väderförhållandena, främst solstrålningen.

Isläggningsdatumet definieras som den första dagen då istjockleken under en period på minst tre dygn är större än noll. Islossningsdatum motsvarar den första dagen då istjockleken är noll efter en period (tre dagar eller längre) med is. Det kan dock fortfarande ligga kvar drivis i vikar, men sjön defineras ändå som isfri. Om det förekommer flera perioder med is avses den sista islossningen. Årtal för isperioden refererar till år för december månad.

Indikatorn visar antal dagar som Mälaren har varit istäckt vid mätstationen Skarven, som är en fjärd söder om Sigtuna. Här finns den längsta sammanhängande tidsserien i Östra Mälaren. För de år som data saknas från Skarven har isuppgifter använts från mätstationen Kyrkfjärden söder om Ekerö. Genom regressionsanalys av data från de bägge mätstationerna har data för Skarven rekonstruerats baserat på uppgifter från Kyrkfjärden. Rekonstruerade data används huvudsakligen under perioden år 1963-1980.

För åren 2008, 2011 och 2021 har uppskattningar gjorts baserat på SMHIs dagliga iskartor. Data saknas helt för åren 1969, 1973 och 1975. Vintern år 2019-2020 inträffade den första isfria säsongen.

Antal dagar per år med istäcke på Östra Mälaren vid mätstationen Skarven

Datakälla: SMHI
Senaste värdet:
102 dygn (2022).
Utgångsvärde:
123 dygn (1963).

Kommentar

Medelvärdet för hela tidsperioden 1963-2022 är 105 dagar med istäcke på fjärden Skarven. Isläggningen sker vanligtvis i mitten av december, men vissa år sker det i januari. Islossningen inträffar oftast i början av april, medelvärdet för hela perioden är 9 april. Istäcket har som längst legat till den 5 maj (1985). År 1989 skedde islossningen redan den 5 februari, men den säsongen var isläggningen däremot rekordtidig, redan den 29 november.

Av tidsserien framgår att det särskilt under 2000-talet har varit stora variationer från år till år. Flest isdagar vid Skarven var det 1985 med 149 dagar. Vintern 2019-2020 var den första säsongen som var helt isfri enligt SMHI:s statistik, beroende på en rekordvarm vinter.

Trendlinjen visar tydligt att antalet dagar med istäcke på Skarven har minskat sedan starten på tidsserien 1963. Medelvärdet för SMHI:s referensperiod 1997-2015 var 96 dagar med istäcke. Analysen visar att det har blivit vanligare med tidig islossning. Före 1985 var det ovanligt med islossning innan den 1 april, men under 2000-talet har det inträffat 11 gånger. När det gäller tidpunkt för isläggning går det inte att se någon tydlig trend. Det verkar dock ha blivit vanligare med isläggning i januari.

Vintern 2022-2023 varade istäcket vid Skarven i 102 dygn.

Uppdaterad: 2023-06-20