Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Klimatförändringar och klimatanpassning

Bild över klimatanpassad stadsmiljö
Illustration WSP i projektet C/O City
Tema TEMA.1.3

Klimatförändringarna medför att samhället måste anpassas till mer extrema väderhändelser än idag. Skyfall och värmeböljor kommer att bli vanligare i framtiden.

Ett förändrat klimat med stigande medeltemperatur, ökad och mer intensiv nederbörd, förhöjda vattennivåer i sjöar och hav och förändrade flöden i vattendragen kommer att medföra negativa effekter för samhället. Redan idag kan skyfall inträffa men såväl frekvensen som regnmängderna förväntas att öka. Värmeböljor kommer att inträffa oftare och bli mer långvariga.

Bebyggelse, infrastruktur och tekniska försörjningssystem måste därför anpassas för att klara såväl dagens extrema väderhändelser som de klimatförändringar som väntar. Åtgärder som syftar till att skydda miljön bidrar också till att skydda människors liv, hälsa och egendom, när samhället anpassas till de konsekvenser som ett förändrat klimat kan medföra.

Den fysiska planeringen är ett viktigt verktyg för att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Detta innefattar lokalisering och utformning av verksamheter och bebyggelse utifrån förväntade framtida klimatförhållanden. Också den befintliga stadsmiljön behöver klimatanpassas. Det finns många olika åtgärder som kan vidtas, som berör grönstruktur, hållbar dagvattenhantering, höjdsättning av mark och byggnader, skydd mot översvämningar med mera.

Teman

Åtgärder och utredningar

Klimatanpassningsåtgärder

I kartan visas klimatanpassningsåtgärder i Stockholm. Genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult och förslag till nya åtgärder i vitt.

Tema