Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Skyfall

Mörka moln över Riddarfjärden
Foto: Yanan Li
Tema TEMA.1.3.3

Skyfall innebär att det faller mycket regn på kort tid. Det uppstår ofta översvämningar eftersom vattnet inte hinner rinna undan. Skyfall inträffar främst under sommaren, i samband med åskväder.

När en större mängd nederbörd faller på kort tid brukar det kallas för ett skyfall, eftersom regnet upplevs som häftigt och kraftigt. SMHI:s definition av skyfall är minst 50 mm på en timme eller minst 1 mm på en minut. Skyfall som uppfyller SMHI:s första definition är relativt ovanliga, därför används ibland även definitionen minst 15 mm regn på 15 min.

Nästan alla skyfall inträffar sommartid, främst juli och augusti, och oftast i samband med åskväder. Skyfall ger ofta upphov till översvämningar lokalt när stora vattenmängder samlas i lågpunkter i terrängen. Problemen med skyfall förvärras ju mer av markytan som är hårdgjord, med risk för översvämning av avloppsledningsnätet.

Stockholms stad har tagit fram en skyfallsmodell som visar möjliga översvämningsrisker i staden vid ett intensivt skyfall med 100-års återkomsttid. Hänsyn har då tagits till de klimatförändringar som kan inträffa till år 2100. Länsstyrelsen har tagit fram en länstäckande skyfallskartering samt rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall, som stöd i fysisk planering. På Stockholm Vatten och Avfalls Dagvattenwebb kan du läsa mer om stadens arbete med dagvatten- och skyfallshantering.