Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Råd & riktlinjer

Översvämningsrisk för olika typ av bebyggelse
Illustration: Emma Franzén
Artikel TEMA.1.3.10.1

Här har vi samlat information i form av råd och riktlinjer för hur översvämningsriskerna runt Mälaren ska minska. Länsstyrelserna runt Mälaren har tagit fram rekommendationer för ny bebyggelse vid Mälaren som är styrande för all samhällsbyggnad. Dessa gäller tills dess att Nya Slussen har tagits i drift.

Enligt plan- och bygglagen ska kommunen planera bebyggelse så att den är lämplig med hänsyn till risken för översvämning, vilket avser såväl lokalisering och placering som utformning. Risken för översvämningar påverkas av havsnivåförändringar, av ändrade nivåer på sjöar och grundvatten, av ökade flöden i vattendrag och av ökad nederbörd.

Rekommendationerna för Mälaren utgår från lägsta grundläggningsnivå för ny bebyggelse och anger två olika nivåer, +2,7 meter över havet för den beräknade högsta nivån och +1,5 meter över havet för 100-årsnivån (RH2000). Vilken nivå som ska gälla avgörs av bebyggelsens typ, se figur nedan. Med lägsta grundläggningsnivå menas underkant på grundsula eller betongplatta. Länsstyrelsens rekommendationer kan laddas hem under "Dokument" nedan. Rekommendationerna gäller för nuvarande förhållanden innan den nya slussanläggningen har tagits i drift, läs mer här om Nya Slussen.

Länsstyrelserna runt Mälaren anser att:

  • Ny sammanhållen bebyggelse samt samhällsfunktioner av betydande vikt behöver placeras ovan nivån 2,7 meter (RH2000).

  • Enstaka byggnader av lägre värde bör placeras ovan nivån 1,5 meter (RH2000).

Figuren nedan illustrerar dessa höjdnivåer:

Lägsta grundläggningsnivå för ny bebyggelse

Länsstyrelsernas rekommendationer för byggande vid Mälaren, fastställda 2015.

SMHI har tagit fram en regional analys av klimatförändringar i Stockholms län till år 2100, rapporten publicerades 2015. I rapporten Framtidsklimat i Stockholms län redovisas beräkningar av framtidens hydrologiska förhållanden avseende total tillrinning för bland annat Mälaren, liksom förändringar i temperatur och nederbörd. Rapporten finns under "Dokument" nedan.

Uppdaterad: 2023-03-09