Uppväxtmiljö för barn

Nyckeltalet visar hur stor andel av invånarna i Stockholms stad som är mycket eller ganska nöjda med uppväxtmiljön för barn i sin stadsdel.

Andel invånare som är mycket eller ganska nöjda med uppväxtmiljön för barn i sin stadsdel.
Färgruta Hela Stockholm
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Indikator TEMA.10.1.3
Senast uppdaterad: 2011-06-29