Uppväxtmiljö för barn

Nyckeltalet visar hur stor andel av invånarna i Stockholms stad som är mycket eller ganska nöjda med uppväxtmiljön för barn i sin stadsdel.
Andel invånare som är mycket eller ganska nöjda med uppväxtmiljön för barn i sin stadsdel.
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

57 procent av stockholmarna är nöjda med uppväxtmiljön för barn i den stadsdel där de bor. 14 procent svarar att de är missnöjda. Det har inte skett några större förändringar i frågan under de senaste åren. Däremot syns skillnader mellan de olika stadsdelarna.
Indikator TEMA.10.1.3
Senast uppdaterad: 2017-06-07