Åsikter och attityder, avfall


Foto: Svartpunkt

Stockholmarna är mer nöjda med möjligheterna att källsortera hushållsavfall än tidigare. Fler har förtroende för att det avfall som de sorterar ut tas omhand och återvinns på ett bra sätt.

Data hämtas från Stockholms stads medborgarenkät Miljö och miljövanor i Stockholm. Mätningen genomförs vart tredje år.

Indikatorer

Skötsel av återvinningsstationer

Indikator TEMA.9.4.2 Andel invånare som är mycket eller ganska nöjda med skötsel och städning av den närmaste återvinningsstationen
Delområde TEMA.9.4
Senast uppdaterad: 2017-10-05