Retur av burkar och glas

Nyckeltalet visar hur stor del av hushållen i Stockholms stad som alltid eller oftast pantar returburkar och returglas.
Andel invånare som oftast eller alltid pantar returburkar och returglas.
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Denna fråga ställdes inte i 2016 års medborgarenkät, varför tidsserien i diagrammet bara sträcker sig till 2013.
Indikator TEMA.9.3.4
Senast uppdaterad: 2017-06-09