Ältasjön, rening av trafikdagvatten från Tyresövägen

Trafikdagvatten från Tyresövägen rinner ut i Kasbyviken i Ältasjön. Provtagningar av sedimenten har visat att föroreningsinnehållet är betydligt större inne i viken än längre ut i Ältasjön. Större delen av föroreningarna är bundna till partiklar. För att hindra att föroreningarna sprids har en skärmbassäng bestående av flytbryggor med nedhängade dukar byggts i den inre delen av Kasbyviken. Flytbryggorna fungerar också som förbindelse för gående mellan vikens båda sidor. Projektet är finansierat av Miljömiljarden.

Resultat

Avsikten är främst att minska tillförseln av metaller och organiska föroreningar. Funktionen kommer att kontrolleras genom provtagningar av sedimenten innanför och utanför skärmbassängen.
Åtgärd TEMA.1.3.4.33
Senast uppdaterad: 2012-11-22
Ansvarig organisation
Kontakt

Dokument