Klimat- och väderstatistik

Bild på SLB:s mätstation Torkel Knutssonsgatan
Foto: Lars Törnquist
Att övervaka klimatförändringar innebär att observera väder under lång tid, oftast flera decennier, för att kunna analysera trender. Här redovisas klimat- och väderstatistik för Stockholm, främst baserat på data från SMHI:s mätstation vid Observatorielunden i centrala Stockholm.

Klimatet beskrivs av de statistiska mått som vädret har på en viss plats eller område för en period på minst några decennier. Att övervaka klimatförändringar innebär alltså att observera väder under lång tid. När man har tillgång till sammanhängande tidsserier kan trendanalyser göras som visar utvecklingen över tiden. Det ger också kunskap om den naturliga variationen i dagens klimat. Genom ökad kunskap om dagens klimat kan prognoser om framtida klimatförändringar sättas in i ett sammanhang.

Övervakningen utgör ett stöd för stadens arbete med klimatanpassning. Särskilt förekomsten av extrema väderhändelser och dess effekter är intressant att analysera. Framtagande av klimatindikatorer gör att förändringarna kan följas och presenteras på ett pedagogiskt sätt. Man bör då observera att mätserierna är olika långa. Det beror främst på att tillgången på digitala data varierar för olika indikatorer, liksom tidstäckningen för olika mätstationer.

För temperatur och nederbörd redovisas utöver årsvärden även säsongs- och månadsvärden samt förekomst av extremvärden. Indikatorerna visar även utvecklingen avseende förekomst av snö och is samt hydrologiska data för Mälaren och Saltsjön. I de flesta indikatorer redovisas även medelvärdet för perioden 1961-1990, som utgör referensnormalperiod enligt WMOs riktlinjer. Som komplement till mätserien över medeltemperatur i Stockholm redovisas också en längre mätserie över korrigerad medeltemperatur, som kompenserar för den s.k. värmeöeffekten i tätbebyggd miljö. Denna dataserie är framtagen av forskare vid Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet.

Temperatur

Årsmedeltemperatur

IndikatorTEMA.1.2.1 Årsmedeltemperatur vid Observatorielunden
Senaste värdet: 8,6 °C2019

Korrigerad årsmedeltemperatur

IndikatorTEMA.1.2.2 Korrigerad årsmedeltemperatur vid Observatorielunden, glidande medelvärde
Senaste värdet: 7,1 °C2019

Månadsmedeltemperatur

IndikatorTEMA.1.2.12 Temperatur vid Observatorielunden, månadsmedelvärden
Senaste värdet: -1,7 °C2019

Maximal dygnstemperatur

IndikatorTEMA.1.2.28 Årets högsta temperatur uppmätt vid Observatorielunden
Senaste värdet: 32,0 °C2019

Maximal dygnsmedeltemperatur

IndikatorTEMA.1.2.29 Årets högsta dygnsmedeltemperatur uppmätt vid Observatorielunden
Senaste värdet: 25,6 °C2019

Högsommardagar

IndikatorTEMA.1.2.3 Antal högsommardagar vid Observatorielunden
Senaste värdet: 29 dagar2019

Värmebölja

IndikatorTEMA.1.2.25 Årets längsta värmebölja vid Observatorielunden, antal dygn
Senaste värdet: 6 dygn2019

Tropiska dygn

IndikatorTEMA.1.2.26 Antal dygn då temperaturen inte understiger 20°C
Senaste värdet: 0 dygn2019

Växtsäsong

IndikatorTEMA.1.2.27 Längden på årets växtsäsong vid Observatorielunden
Senaste värdet: 278 dygn2019

Nollgenomgångar

IndikatorTEMA.1.2.30 Antal dagar där temperaturen varit både över och under noll grader
Senaste värdet: 55 dygn2019

Nederbörd

Årsnederbörd

IndikatorTEMA.1.2.5 Årsnederbörd vid Observatorielunden
Senaste värdet: 564 mm2019

Nederbördsdagar

IndikatorTEMA.1.2.13 Antal nederbördsdagar per år vid Observatorielunden
Senaste värdet: 168 dygn2019

Maximal dygnsnederbörd

IndikatorTEMA.1.2.23 Årets största dygnsnederbörd, Observatorielunden och samtliga mätstioner
Senaste värdet: 23 mm2019

Kraftig dygnsnederbörd

IndikatorTEMA.1.2.18 Antal dagar per år med mer än 10 mm nederbörd, vid Observatorielunden
Senaste värdet: 11 dygn2019

7-dygnsnederbörd

IndikatorTEMA.1.2.21 Årets största 7-dygnsnederbörd vid Observatorielunden
Senaste värdet: 47 mm2019

Torra dygn

IndikatorTEMA.1.2.19 Antal dygn utan nederbörd vid Observatorielunden
Senaste värdet: 197 dygn2019

Torrperiod

IndikatorTEMA.1.2.20 Maximalt antal dagar i följd utan nederbörd, Observatorielunden
Senaste värdet: 20 dygn2019

Snö, is och frost

Snötäcke

IndikatorTEMA.1.2.17 Antal dagar med minst 1 cm snödjup i Observatorielunden
Senaste värdet: 13 dygn2019

Snödjup

IndikatorTEMA.1.2.11 Maximalt snödjup vid Observatorielunden, perioden december-april
Senaste värdet: 4 cm2019

Frostdagar

IndikatorTEMA.1.2.4 Antal frostdagar vid Observatorielunden
Senaste värdet: 79 dagar2019

Isläggning på Mälaren

IndikatorTEMA.1.2.15 Antal dagar per år med istäcke på Östra Mälaren vid mätstationen Skarven
Senaste värdet: 0 dygn2019

Solstrålning

Soltimmar

IndikatorTEMA.1.2.6 Antal soltimmar vid Observatorielunden, årsvärden
Senaste värdet: 1960 timmar2019

Solinstrålning

IndikatorTEMA.1.2.7 Solinstrålning vid Observatorielunden, årsvärden
Senaste värdet: 1002 kWh/m²2019

Hydrologi

Vattennivån i Saltsjön

IndikatorTEMA.1.2.8 Vattennivån i Saltsjön, cm över slusströskeln - Årsmedelvärden
Senaste värdet: 350 cm2019

Vattennivån i Mälaren

IndikatorTEMA.1.2.9 Vattennivån i Mälaren, cm över slusströskeln - Årsmedelvärden
Senaste värdet: 419 cm2019

Utflödet från Mälaren

IndikatorTEMA.1.2.16 Årligt utflöde från Mälaren till Saltsjön, miljoner kubikmeter
Senaste värdet: 5157 Mm³2019
Tema TEMA.1.2
Senast uppdaterad: 2021-02-15
Kontakt
Tema

klart.se

 

Nyheter

Nya klimatindikatorer för temperatur i Stockholm

Miljöförvaltningen har analyserat temperaturdata för Stockholm, som presenteras i form av nya indikatorer för maxtemperatur, värmeböljor, tropiska dygn, växtsäsong m.m. Läs rapporten här.

Fakta

Dokument

Länkar

Mer information