Klimat- och väderstatistik

Bild på SLB:s mätstation Torkel Knutssonsgatan
Foto: Lars Törnquist
Att övervaka klimatförändringar innebär att observera väder under lång tid, oftast flera decennier, för att kunna analysera trender. Här redovisas klimat- och väderstatistik för Stockholm, främst baserat på data från SMHI:s mätstation vid Observatorielunden i centrala Stockholm.

Klimatet beskrivs av de statistiska mått som vädret har på en viss plats eller område för en period på minst några decennier. Att övervaka klimatförändringar innebär alltså att observera väder under lång tid. När man har tillgång till sammanhängande tidsserier kan trendanalyser göras som visar utvecklingen över tiden. Det ger också kunskap om den naturliga variationen i dagens klimat. Genom ökad kunskap om dagens klimat kan prognoser om framtida klimatförändringar sättas in i ett sammanhang.

Övervakningen utgör ett stöd för stadens arbete med klimatanpassning. Särskilt förekomsten av extrema väderhändelser och dess effekter är intressant att analysera. Framtagande av klimatindikatorer gör att förändringarna kan följas och presenteras på ett pedagogiskt sätt. Man bör då man observera att mätserierna är olika långa. Det beror främst på att tillgången på digitala data varierar för olika indikatorer, liksom tidstäckningen för olika mätstationer.

För temperatur och nederbörd redovisas utöver årsvärden även säsongs- och månadsvärden samt förekomst av extremvärden. Indikatorerna visar även utvecklingen avseende förekomst av snö och is samt hydrologiska data för Mälaren och Saltsjön. I de flesta indikatorer redovisas även medelvärdet för referensperioden 1961-1990. Som komplement till mätserien över medeltemperatur i Stockholm redovisas också en längre mätserie över korrigerad medeltemperatur, som kompenserar för den s.k. värmeöeffekten i tätbebyggd miljö. Denna dataserie är framtagen av Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet.

Temperatur

Årsmedeltemperatur

IndikatorTEMA.1.2.1 Årsmedeltemperatur vid Observatorielunden
Senaste värdet: 8,0 °C2017

Månadsmedeltemperatur

IndikatorTEMA.1.2.12 Temperatur vid Observatorielunden, månadsmedelvärden
Senaste värdet: -0,3 °C2017

Högsommardagar

IndikatorTEMA.1.2.3 Antal högsommardagar vid Observatorielunden
Senaste värdet: 8 dagar2017

Frostdagar

IndikatorTEMA.1.2.4 Antal frostdagar vid Observatorielunden
Senaste värdet: 85 dagar2017

Nederbörd

Årsnederbörd

IndikatorTEMA.1.2.5 Årsnederbörd vid Observatorielunden
Senaste värdet: 557 mm2017

Nederbördsdagar

IndikatorTEMA.1.2.13 Antal nederbördsdagar per år vid Observatorielunden
Senaste värdet: 166 dygn2017

Maximal dygnsnederbörd

IndikatorTEMA.1.2.23 Årets största dygnsnederbörd, Observatorielunden och samtliga mätstioner
Senaste värdet: 24 mm2017

Kraftig dygnsnederbörd

IndikatorTEMA.1.2.18 Antal dagar per år med mer än 10 mm nederbörd, vid Observatorielunden
Senaste värdet: 10 dygn2017

7-dygnsnederbörd

IndikatorTEMA.1.2.21 Årets största 7-dygnsnederbörd vid Observatorielunden
Senaste värdet: 49 mm2017

Torra dygn

IndikatorTEMA.1.2.19 Antal dygn utan nederbörd vid Observatorielunden
Senaste värdet: 199 dygn2017

Torrperiod

IndikatorTEMA.1.2.20 Maximalt antal dagar i följd utan nederbörd, Observatorielunden
Senaste värdet: 13 dygn2017

Snö och is

Snötäcke

IndikatorTEMA.1.2.17 Antal dagar med minst 1 cm snödjup i Observatorielunden
Senaste värdet: 65 dygn2017

Snödjup

IndikatorTEMA.1.2.11 Maximalt snödjup vid Observatorielunden, perioden december-april
Senaste värdet: 22 cm2017

Isläggning på Mälaren

IndikatorTEMA.1.2.15 Antal dagar per år med istäcke på Östra Mälaren vid mätstationen Skarven
Senaste värdet: 98 dygn2017

Solstrålning

Soltimmar

IndikatorTEMA.1.2.6 Antal soltimmar vid Observatorielunden, årsvärden
Senaste värdet: 1867 timmar2017

Solinstrålning

IndikatorTEMA.1.2.7 Solinstrålning vid Observatorielunden, årsvärden
Senaste värdet: 991 kWh/m²2017

Hydrologi

Vattennivån i Saltsjön

IndikatorTEMA.1.2.8 Vattennivån i Saltsjön, cm över slusströskeln - Årsmedelvärden
Senaste värdet: 355 cm2017

Vattennivån i Mälaren

IndikatorTEMA.1.2.9 Vattennivån i Mälaren, cm över slusströskeln - Årsmedelvärden
Senaste värdet: 413 cm2017

Utflödet från Mälaren

IndikatorTEMA.1.2.16 Årligt utflöde från Mälaren till Saltsjön, miljoner kubikmeter
Senaste värdet: 3328 Mm³2017
Tema TEMA.1.2
Senast uppdaterad: 2019-02-13
Kontakt
Tema

klart.se

 

Nyheter

Dokument

Länkar

Mer information

Framtidens klimat i Stockholm

Kort sammanfattning av de senaste prognoserna för hur klimatet i Stockholms län kommer att förändras till år 2100.