Utsläpp av växthusgaser

Bild av rök från Högdalenverkets skorsten
Foto: Igor Matejic
Stockholms stad arbetar målmedvetet med att minska utsläppen av växthusgaser. Stockholms långsiktiga klimatmål är att staden ska vara fossilbränslefri år 2040. Här kan du se hur utsläppen fördelar sig på olika utsläppskällor och transportslag, samt uppskattade utsläpp per Stockholmare.
Stockholms stads mål är att fortsätta minska utsläppen av växthusgaser. Till en början 3,0 ton 2015. 2020 är målet 2,2 ton per stockholmare. Stadens långsiktiga klimatmål är att Stockholm ska vara fossilbränslefri 2040. Bland annat ska Stockholm satsa på förnybara energikällor, energieffektiva åtgärder och hållbara transporter utan fossila bränslen.

Indikatorer

Tema TEMA.1.1
Senast uppdaterad: 2018-03-15
Kontakt
Tema

Nyheter

Dokument

Fakta

Länkar