Utflödet från Mälaren

Mälaren är Sveriges tredje största sjö, vars avrinningsområde utgör fem procent av hela landets yta. Avrinningsområdet sträcker sig ända upp till Bergslagen i nordväst, sjön Hjälmaren ingår också. Mälaren är sedan 1943 en reglerad sjö, tappningen av vatten sköts av Stockholms Hamnar. I normala fall släpps vatten ut vid Riksbron i Norrström, men vid högre flöden öppnas även andra tappningsställen i Stockholm och Södertälje. Läs mer om detta i indikatorn "Vattennivån i Mälaren".

Framtida klimatförändringar med en ökande medeltemperatur bedöms av SMHI ge upphov till ökade nederbördsmängder och något högre årsmedeltillrinning till Mälaren. Under vintern bedöms tillrinningen öka kraftigt pga ökad nederbörd och mildare vintrar då en större andel av nederbörden faller som regn istället för snö. Under vår och sommar förväntas tillrinningen däremot minska pga ökad avdunstning till följd av den högre temperaturen. För hösten väntas inga större förändringar. Läs mer i rapporten "Framtidsklimat i Stockholms län", SMHI 2015.

För att följa utvecklingen är det intressant att studera hur vattenflödet ut ur Mälaren förändras över tiden, och om man kan urskilja någon trend hos den årliga variationen. Denna indikator visar det totala årliga utflödet från Mälaren sedan 1943, uttryckt i enheten miljoner kubikmeter (Mm³).

Årligt utflöde från Mälaren till Saltsjön, miljoner kubikmeter
Datakälla: Stockholms Hamnar

Kommentar

Utflödet från Mälaren kan uppvisa stora variationer från år till år. Medelvärdet för referensperioden 1961-1990 var 4931 miljoner kubikmeter (Mm³) i årlig vattenvolym. Sett till tidsperioden 1943-2018 var medelvärdet något högre. Det högsta utflödet uppmättes 1944 med 8499 Mm³, det lägsta 1976 med 1318 Mm³.

När man studerar hela tidsserien från 1943 till idag ser man att det inte skett någon egentlig förändring i utflödet, trendlinjen är nästan horisontell. Man kan dock notera att de årliga variationerna verkar ha varit något större längre bakåt i tiden. Beträffande medelvärden för de enskilda månaderna ser man att för perioden som helhet har de största flödena inträffat under april och maj, följt av december. De lägsta månadsmedelvärdena förekommer i augusti och september, följt av juli.

2012 var utflödet bland de största som uppmätts sedan Mälaren reglerades, särskilt sommarmånaderna var långt över medelvärdet. År 2000 var vattennivån i december rekordhög, och det var risk för allvarliga översvämningar. Utflödet från Mälaren under nov-dec var då mer än tre gånger så högt som normalt för dessa månader.

Indikator TEMA.1.2.16
Senast uppdaterad: 2019-09-17
Kontakt

Dokument

Mälaren om 100 år

Utredning om Mälaren som dricksvattentäkt i ett förändrat klimat, framtagen av länsstyrelserna runt Mälaren 2011.

Klimatförändringar och Mälaren

Kunskapssammanställning om hur Mälarens vatten- och naturmiljö kan påverkas av klimatförändringarna, gjord av Stockholms länsstyrelse 2010.

Länkar

Mer information