Korrigerad årsmedeltemperatur

Temperaturen registreras av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. Mätstationen har varit i drift sedan 1756. På grund av den s.k. "värmeöeffekten" då den centrala staden vuxit har medeltemperaturen stigit mer än för omgivande områden i länet. Forskare vid Stockholms universitet har därför korrigerat Stockholms temperaturserie främst med hänsyn till att staden blivit varmare sedan 1870-talet. De nyare uppmätta värdena har justerats nedåt för att motsvara gångna tiders mer lantliga miljö. Korrigeringar har också gjorts för äldre mätinstruments placering och noggrannhet. Läs mer om hur denna s.k. homogenisering av temperaturdata har gjorts på webbplatsen för Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet, se länk till höger.

Som jämförelse till den korrigerade mätserien för Stockholm redovisas också den globala medeltemperaturens utveckling sedan 1880. Den är ett medelvärde för land och hav som sammanställs av NASA. Temperaturen redovisas som årsmedelvärde och glidande 10-årsmedelvärde, för Stockholm redovisas även glidande 30-årsmedelvärde.

Stockholmsdata har hämtats från Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet, där Anders Moberg har sammanställt datasetet. Globala data har hämtats från NASA - Goddard Institute for Space Studies.

Korrigerad årsmedeltemperatur för Stockholm samt global medeltemperatur
Färgruta Stockholm 30-årsmedel
Datakälla: Anders Moberg, Stockholms Universitet samt NASA/GISS

Kommentar

Medeltemperaturen har ökat både i Stockholm och i resten av världen sedan mitten av 1800-talet. Den globala medeltemperaturen har enligt IPCC ökat med 0,85 grader under perioden 1880 till 2012. 2014 var det hittills varmaste året som har uppmätts såväl globalt, i Sverige och i Stockholm. Även 2015 var rekordvarmt globalt, medan årsmedeltemperaturen i Stockholm var aningen lägre än 2014. Dataserien med glidande 30-års medelvärde visar en kontinuerligt stigande årsmedeltemperatur i Stockholm sedan 1990-talet.
Indikator TEMA.1.2.2
Senast uppdaterad: 2017-01-17

Mer information