Snödjup

Snödjupet har mätts regelbundet vid Observatorielunden i Stockholm sedan vintern 1904/05. Snödjupet mäts dagligen av SMHI kl 07.00 med hjälp av en mätsticka. Mätnoggrannheten uppgår till en centimeter och det rapporterade snödjupet skall helst avse medelvärdet från minst fem mätpunkter med några meters avstånd.

Anders Moberg från Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet har sammanställt datasetet för perioden 1904-1950. Dataserien redovisar dels maximalt snödjup i december, dels maximalt snödjup under vinterperioden december till april. Data från 1951 till nutid kan laddas hem från SMHI Öppna data.

I denna indikator redovisas det maximala snödjupet under vinterperioden (dec-april). Årtal för perioden refererar till år för december månad. Medelvärdet för hela tidsperioden är 28 cm årligt snödjup.

Maximalt snödjup vid Observatorielunden, perioden december-april
Datakälla: SMHI samt Anders Moberg, Stockholms universitet

Kommentar

Variationen i maximalt snödjup under vintern kan vara mycket stor från år till år. Det största årliga snödjupet under tidsperioden inträffade vintern 1908/09, då det var 76 cm. Även vintrarna 1915/16 och 1917/18 var det över 70 cm snö i Stockholm. Den senaste gången det var minst en halvmeter snö i Stockholm var vintern 2009/10. Man kan också notera att de riktigt snöfattiga vintrarna har inträffat ungefär vart 25-30:e år. Den hittills snöfattigaste vintern var 1972/73, då det maximala snödjupet endast var 3 cm.

Diagrammet visar tydligt att det årliga maximala snödjupet gradvis har minskat under 1900-talet. En linjär trendberäkning för hela tidsperioden sedan 1904 visar på en tydligt minskande trend, ca 40 % minskning. Perioden 1904-1930 var det i medel 35 cm, följt av 1931-1960 då det var 28 cm. Medelvärdet för referensperioden 1961-1990 uppgår till 27 cm snödjup, medan det för perioden 1991-2018 hade sjunkit till 23 cm. Under 2000-talet har snödjupet dock börjat öka igen.

Det bör påpekas att denna snödjupsindikator inte innefattar månaden november. Orsaken framgår ovan: statistiken från 1904 omfattar bara månaderna dec-april, och för att få en enhetlig tidsserie har vi valt att behålla denna tidsperiod. I november 2016 inträffade ett kraftigt snöfall i Stockholm som gav drygt 40 cm snö, men detta inkluderas alltså inte i statistiken. Detta kan naturligtvis ha inträffat även tidigare år, vilket man bör vara medveten om när man studerar vinterns största snödjup.

Indikator TEMA.1.2.11
Senast uppdaterad: 2019-05-20

Dokument

Snödjup i Observatorielunden

Maximalt årligt snödjup i Observatorielunden 1904-2018, med trendberäkningar (linjär trend och glidande medelvärde).