Bräddning av avloppsvatten

Stockholms stads avloppsledningsnät är utbyggt med såväl kombinerat som duplicerat system. Bräddning innebär att en blandning av dagvatten och orenat spillvatten släpps ut från det kombinerade ledningsnätet. Stockholm Vatten har beräknat att ca 10 procent av den bräddade mängden utgörs av spillvatten. Bräddning sker främst vid kraftiga regn då ledningsnätet inte hinner ta emot allt vatten. På grund av årliga variationer av regnmängder beräknas den genomsnittliga bräddmängden för den senaste tioårsperioden.

Bräddvatten innehåller relativt höga halter av fosfor och kväve, men den tydligaste effekten av bräddningar är en ökning av bakterietalen som framförallt påverkar badvattenkvaliteten.

Bräddat avloppsvatten till Stockholms vattenområden.
Datakälla: Stockholm Vatten, Miljörapport

Kommentar

Sammanlagt beräknas ca 410 000 m3 ha bräddat till recipienter från Stockholm 2017. Motsvarande mängd för 2016 beräknades till 298 000 m3.

För perioden 2008-2017 (10 år) är medelvärdet beräknat till 453 000 m3 vilket är en liten ökning jämfört med 2016. Man kan konstatera att Stockholm Vatten och Avfall inte klarar riktvärdet för sitt bräddvillkor för ledningsnätet som är 325 000 m3 beräknat som ett 10-årsmedelvärde.

Totalmängden brädd speglar inte miljöpåverkan direkt då mängden spillvatten från den bräddning som uppstår vid ett skyfall endast är en mindre del av den samlade volymen som har en varierande utspädning. Vid bedömning av bräddningens påverkan bör man väga ihop det med andra utsläppskällor som dagvattenutsläpp, läckage, felkopplingar samt utsläpp av renat avloppsvatten. Bräddåtgärder är dock planerade i samband med tunnelprojektet i samband med att Bromma reningsverk läggs ner och leds till ett utbyggt Henriksdal. I samband med tillståndsansökan för detta projekt kommer även förslag på villkor som ger verksamheten bättre möjligheter att styra åtgärdsarbetet.

Den beslutade nedläggningen av Bromma reningsverk och anläggande av en ny avloppstunnel till ett utbyggt Henriksdals reningsverk medför att bräddmängderna kommer att reduceras påtagligt. Stockholm Vatten har gjort beräkningar som visar att den totala bräddmängden nära på kan halveras.

Indikator TEMA.1.3.4.2
Senast uppdaterad: 2019-02-13
Ansvarig organisation
Aktör
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt

Dokument