Filter i dagvattenbrunnar

Brunnsfilterinsatser används i syfte att rena dagvatten från gator och markytor. Filtren läggs direkt under brunnsbetäckningen och fördelen är att filtrering sker nära utsläppskällan. På marknaden finns ett antal olika brunnsfilter och filtermassor vilka väljs utifrån lokala förutsättningar och behov, såsom typ av förorening som önskas avskiljas.

Studien utgjordes av ett fullskaleförsök med brunnsfilterinsatser som kompletterades med flödesproportionell vattenprovtagning och Ecoscopeanalyser för bedömning av föroreningstillståndet i dagvattnet och representativiteten av provpunkterna. Syftet med studien var att få bättre kunskap om dagvattenfilters funktion genom att undersöka deras reningseffekt av näringsämnen, utvalda tungmetaller, PAH och olja. Tre olika filtertyper ingick och målet var att hitta driftsäkra och användarvänliga filter med hög avskiljningsgrad av föroreningar. Filtren Innolet, SorbClean och Absorbo installerades i brunnar vid Sveavägen och Älvsjövägen över en tid, varpå filtermassorna analyserades.

Resultat

Resultaten av vattenanalyserna var svårtolkade och uppmätta värden kunde inte användas för uppskattning av filtrens reningseffekt. Utvärderingen av filtermassorna, där oanvänd massa jämfördes med använd, påvisade absorption av föroreningar. Reningseffekten kan antingen bedömas genom att studera upptag i mängd eller i procent. Metoderna gav olika resultat men mätningarna visar att SorbClean tagit upp mest föroreningar (uttryckt i mg/kg TS) med avseende på flest kemiska parametrar och mängd förorening.

Dagvattenfilter bedöms inte vara en effektiv lösning för rening av dagvatten från stora trafikleder då installation och filterbyte kräver stora intrång i trafiken. Däremot kan brunnsfilterinsatser vara ett bra alternativ för rening av dagvatten från parkeringsytor och bensinstationer där trafikintensiteten är lägre. Tillsyn och skötsel behövs för att inte filtren ska sätta igen av skräp och löv. Filtermaterialet behöver bytas ut regelbundet för att inte bli mättat och mista sin funktion. Användningen av brunnsfilter kan inte betraktas som ett hållbart sätt att rena dagvattnet från alla ca 50 000 dagvattenbrunnar i Stockholm, eftersom filtermaterialet sedan blir ett avfall som måste tas omhand.

Åtgärd TEMA.1.3.4.7
Senast uppdaterad: 2010-03-26
Ansvarig organisation
Kontakt

Dokument

Slutrapport Miljömiljarden

Slutrapport för miljömiljardsprojektet "Filter i dagvattenbrunnar - undersökning av reningseffekten", Stockholm Vatten 2010.

Utvärderingsrapport

Utvärderingsrapport: "Brunnsfilter för rening av vägdagvatten", Stockholm Vatten & SWECO, 2009.