Lokalt omhändertagande av dagvatten

Indikatorn visar andelen boenheter och fastigheter där dagvatten omhändertas lokalt genom fördröjning, självrening och infiltration och därigenom inte tillförs och belastar ledningsnätet. Dagvatten från hårdgjorda ytor kan påverka vattenkvaliteten i Stockholms sjöar och vattendrag.

Framtagande av data sker med hjälp av en modell som utarbetats av Stockholm Vatten. Uppgifterna avser hela Stockholm Vattens verksamhetsområde, där också Huddinge kommun ingår. Indikatorn ger ett mått på förekomsten av LOD (Lokalt omhändertagande av dagvatten). Indikatorn redovisas uppdelat på:

  1. Villor och radhus som har reducerad dagvattentaxa.
  2. Övriga fastigheter (flerbostadshus, industrier, övriga fastigheter) som har reducerad dagvattentaxa.
Andel fastigheter där dagvatten omhändertas lokalt
Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Det har i stort sett inte skett någon förändring de senaste åren. 2018 utgjorde andelen boenheter (villor och radhus) med reducerad dagvattentaxa 49 procent. Andelen fastigheter (flerbostadshus, industrier m.m.) uppgick till 16 procent.
Indikator TEMA.1.3.4.1
Senast uppdaterad: 2019-02-07
Ansvarig organisation
Aktör
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt