Minskning av bräddningen till Långsjön

Långsjön
Långsjön. Foto: Magnus Sannebro

I Långsjön finns idag fyra bräddutlopp, där obehandlat avloppsvatten släpps ut under tillfällen med hög nederbörd då det kombinerade avloppsledningsnätet inte förmår ta hand om de mycket höga flödena. Driftstörningar kan också uppstå pga. tekniska fel vilket medför att bräddning måste göras.

Bräddningen medför ökad näringstillförsel och förhöjda bakterietal, vilket är negativt för t.ex badvattenkvaliteten. För att öka kapaciteten och minska bräddningen till Långsjön har en ny avloppsledning lagts i sjön på Huddingesidan hösten 2006.

En hydraulisk modell för ledningsnäten runt Långsjön har tagits fram, som beskriver de föroreningsmängder som kommer till Långsjön från bräddningar och med dagvatten. En utredning togs fram 2008 av Stockholm Vatten som resulterat i tre åtgärdsförslag för att minska bräddningen: utjämningsmagasin på två platser och LOD-anläggning på en. Uppdatering av tidigare framtagen systemhandling pågår under 2014.

Åtgärd TEMA.1.3.4.41
Senast uppdaterad: 2017-08-17
Ansvarig organisation
Kontakt

Dokument

Plan 2002 - Bräddning

Plan 2002 - Bräddning från ledningsnätet i Stockholm, framtagen av Stockholm Vatten 2002.