Tillsynskampanj Bromstens industriområde 2011

Miljöförvaltningen har under 2011 genomfört en tillsynskampanj av verksamheterna i Bromstens industriområde. Projektet kom att omfatta 28 verksamheter, varav förvaltningen besökte arton. Av dessa hanterade femton verksamheter kemikalier eller farligt avfall, de flesta dock mycket små mängder. Förvaltningen valde att besöka Bromsten därför att området är under avveckling och för att dagvattnet från området rinner till Bällstaån.

Syftet med genomgången var framförallt att inventera området för att se vilka företag som försvunnit och vilka som ännu bedriver verksamhet. Miljöförvaltningen ville kontrollera hur de företag som avvecklar sina verksamheter tar hand om farligt avfall och kemikalier. Förvaltningen ville också undersöka hanteringen hos de verksamheter som blir kvar så att den inte har en negativ påverkan på Bällstaån.

En rapport från tillsynskampanjen redovisades i Miljö- och hälsoskyddsnämnden i januari 2012, se länk nedtill.

Resultat

Miljöförvaltningen har inte kunnat påvisa att någon verksamhet orsakar direkta utsläpp till Bällstaån. Däremot har förvaltningen kunnat konstatera att vissa företag kan förbättra sin hantering av kemikalier och farligt avfall och därigenom minska risken för påverkan på åns vattenkvalitet. De flesta företag som förvaltningen har besökt hanterar små mängder kemikalier och farligt avfall. Några förvarar dock större mängder diesel och eldningsolja i cistern eller har en mera omfattande hantering av avfall. Förvaltningens tillsyn har inneburit att olämplig förvaring av kemikalier och avfall åtgärdats. Dessutom har förvaltningen uppmärksammat företagen på vikten av att inte ytterligare försämra Bällstaåns vattenkvalitet.
Åtgärd TEMA.1.3.4.24
Senast uppdaterad: 2016-03-18
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt

Dokument