Tillsynskampanj trafikdagvatten

Miljöförvaltningen har under åren 2007-2008 bedrivit en tillsynskampanj med syftet att inhämta kunskap om anläggningar inom Stockholms stad som renar trafikdagvatten, för vilka Trafikkontoret och Vägverket ansvarar.

Det övergripande syftet med kampanjen har varit att förbättra vattenkvaliteten i stadens recipienter genom att bidra till att verksamhetsutövarnas egenkontroll av anläggningar som renar trafikdagvatten förbättras. Ett annat syfte med kampanjen har varit att få en sammanställning över samtliga dagvattenanläggningar för trafikdagvatten som Vägverket och Trafikkontoret ansvarar för samt att få en uppfattning om de olika anläggningarnas reningseffekt.

Resultat

Vägverkets uppgifter om dagvattenanläggningar som de ansvarar för, samt verkets egenkontrollarbete, tyder på en överlag väl fungerande egenkontroll. Resultaten som framkommit i och med förvaltningens tillsynskampanj visar också att dagvatten från trafiken, och den miljöpåverkan som vattnet kan ge upphov till, är en prioriterad fråga som Vägverket jobbar med kontinuerligt.

Trafikkontoret har inte kunnat redovisa en fullständig och aktuell sammanställning över sina dagvattenanläggningar. Kontoret har inte heller för samtliga anläggningar kunnat redogöra för driftsansvaret, skötselrutinerna samt det organisatoriska ansvaret.

Den genomförda tillsynskampanjen tillsammans med den redovisade slutrapporten kommer förhoppningsvis att bidra som stöd till verksamhetsutövarnas fortsatta egenkontroll av dagvattenanläggningarna. Mot bakgrund av de erhållna resultaten ser förvaltningen ett behov av fortsatt tillsynsarbete gentemot i första hand Trafikkontoret och de brister i egenkontrollen som kontoret behöver åtgärda.

Åtgärd TEMA.1.3.4.27
Senast uppdaterad: 2008-11-03
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen

Dokument