Ökad avtappning från Mälaren vid Slussen

Fågelperspektiv över Nya Slussen
Nya Slussen, illustration: Foster + Partners och Berg Arkitektkontor
Mälarens vattennivå beror huvudsakligen på tillrinningen från omkringliggande vattendrag och möjligheterna att tappa vatten genom slussarna i Stockholm och Södertälje. I dag är avtappningskapaciteten inte tillräckligt stor och översvämningsrisken runt Mälaren är därför oacceptabelt stor. Detta kan medföra stora negativa konsekvenser för många samhällsviktiga funktioner.

Pågående klimatförändringar bedöms ge upphov till ökade nederbördsmängder och högre avrinning, särskilt under vinterhalvåret. För att undvika att Mälarens stränder översvämmas måste avtappningen kunna ökas vid tillfällen med höga vattennivåer. Genom ombyggnaden av Slussen i Stockholm och en ny reglering av Mälaren blir det möjligt att tappa mer än dubbelt så mycket vatten från Mälaren till Saltsjön jämfört med idag. Avtappningskapaciteten ökas från ca 800 kbm/s till ca 2000. Översvämningsrisken kommer då att minska drastiskt.

Avtappningskapaciteten vid Nya Slussen blir fem gånger högre än idag. Samtidigt fördubblas kapaciteten i Hammarby kanal. Detta beräknas vara tillräckligt för att skydda Mälaren mot översvämningar de närmsta 100 åren. På längre sikt kommer den pågående havsnivåhöjningen emellertid kräva att andra åtgärder görs för förhindra saltvatteninträngning från Östersjön. Läs mer om det i skrifterna från Länsstyrelsen, se länkar i högerspalten.

Ombygganden av Slussen kommer att ske i två huvudetapper, den nya slussanläggningen beräknas tas i drift år 2023. För mer information om Slussenprojektet gå till projektets hemsida, se länk till höger.

Resultat

Detaljplanen för Slussenområdet vann laga kraft den 27 september 2013. Mark- och miljööverdomstolen meddelade den 21 januari 2015 dom i målet som innebar att tillståndet från Mark- och miljödomstolen, från 13 februari 2014, i huvudsak står fast. Denna dom överklagades till Högsta Domstolen (HD) av fyra överklagande parter. Den 20 augusti 2015 meddelade Högsta Domstolen att de inte beviljar prövningstillstånd. Det innebär att domen från 21 januari står fast. Staden har nu lagakraftvunna tillstånd enligt miljöbalken för att bygga om Slussen och reglera om Mälaren.
Åtgärd TEMA.1.3.1
Senast uppdaterad: 2018-07-09
Ansvarig organisation
  • Exploateringskontoret

Nyheter

Dokument

Mälaren och Saltsjöns framtid

Kartläggning om Mälarens och Saltsjöns framtid i ett förändrat klimat, genomförd av länsstyrelserna runt Mälaren 2013.

Mälaren om 100 år

Utredning om Mälaren som dricksvattentäkt i ett förändrat klimat, framtagen av länsstyrelserna runt Mälaren 2011.

Klimatförändringar och Mälaren

Kunskapssammanställning om hur Mälarens vatten- och naturmiljö kan påverkas av klimatförändringarna, gjord av Stockholms länsstyrelse 2010.

Länkar