Andel skog

Indikatorn följer utvecklingen för skogklädd mark i kommunen. Huvudklassen "skog" i stadens biotopdatabas omfattar olika typer av barrskog, blandskog, lövskog och ädellövskog, där krontäcknngen är 70% eller mer. Vissa glesare trädbestånd som inte är hagmark eller park ingår också.
Andel av kommunens totala yta som utgörs av skog
Datakälla: Miljöförvaltningen: Databas för Stockholms biotoper 2009, samt reviderad databas för Stockholms biotoper år 1998.

Kommentar

Förändringsanalysen visar att stadens totala skogklädda yta minskat under perioden 1998-2009 med 95 hektar, vilket motsvarar en minskning på 2% av den totala mängden skog år 1998. Andelen skogsyta av stadens totala yta har minskat med 1/2 procentenhet. Det mesta av förändringen bedöms bero på en ökning av bebyggd och hårdgjord mark.
Indikator TEMA.4.1.2
Senast uppdaterad: 2013-12-06