Groddjurstunnlar vid Spångavägen


Ingång till grodtunnel vid Spångavägen

På Spångavägen har det tidigare förekommit att många grodor och paddor blivit överkörda vid passage av vägen. Därför anlade Trafikkontoret år 2013 två stycken grodtunnlar under Spångavägen i riktning mot Kyrksjön, som är en viktig reproduktionslokal för groddjur. Åtgärderna föregicks av inventeringar på uppdrag av Trafikkontoret, för att se i vilken grad groddjur korsade vägen samt var lämpligaste placeringen av passager var.

Groddjurstunnlarna färdigställdes under hösten 2013. Det blev två tunnlar och 300 meter fångstarmar på varje sida om Spångavägen. Fångstarmarna till tunnelmynningarna är långa så att grodorna inte ska kunna gå över vägen bredvid tunnlarna.

Resultat

Calluna har under 2015 följt upp och utvärderat grodtunnlarna. Dels har man inventerat groddjur åtgärdssträckan, kameraövervakning i tunnlarna samt besiktning av tunnelkonstruktion. Viss fångst gjordes även med säck-/fallfällor.

Tunnlarna har visat sig fungera mycket bra både för att minska antalet påkörda groddjur och för att tillåta groddjuren att passera säkert. Man uppskattar att antalet dödade paddor, som utgjorde den i särklass mest frekventa användaren, till minst 90 % längs åtgärdssträckan. Totalt passerade nästan 900 paddor genom tunnlarna mellan 1 april och 3 maj 2015. Denna siffra kan jämföras med Callunas inventeringar 2012-2013 inför anläggandet av tunnlarna där man fångade in närmare 400 respektive 650 stycken paddor intill den då blivande åtgärdssträckan under samma period.

Åtgärd TEMA.4.1.7.6
Senast uppdaterad: 2016-10-14
Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Kontakt
Vattenområden Stadsdelar Tema

Mer information

Uppföljning

Miljöövervakning