Bens(a)pyren i luft

Bens(a)pyren är ett polyaromatiskt kolväte (PAH). PAH består av ett stort antal föreningar med potentiell cancerrisk. Småskalig vedeldning och vägtrafik är de huvudsakliga källorna till utsläpp av PAH i Sverige. Bens(a)pyren är den förening som är mest känd och studerad av samtliga PAH och brukar användas som indikator för den totala halten av PAH. I Stockholms innerstad är vägtrafiken och då framförallt dieseldrivna fordon, den viktigaste utsläppskällan av PAH. Förutom avgaser kan även däck (som innehåller s.k. HA-oljor) och slitage från asfaltsbeläggningar orsaka utsläpp av PAH.

Miljökvalitetsnormen innebär att årsmedelvärdet inte får överskrida 1 ng/m3.

Bens(a)pyren, genomsnittshalt
Datum Värde
1994 1,8
1995 1,4
1996 1,0
1997 1,5
1998 1,6
1999 0,4
2000 0,8
2001 0,3
2002 0,4
2004 0,10
2008 0,10
2011 0,2
Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB

Kommentar

Sedan mitten av 1990-talet har halterna av bens(a)pyren minskat med ca 90 % på Hornsgatan. Anledningen är att fordonens utsläpp har minskat i och med bättre reningsteknik och renare bränslen. I bakgrundsmiljön på Torkel Knutssonsgatan har halterna av bens(a)pyren i stort sett varit oförändrade de senaste 15 åren. Miljökvalitetsnormen för bens(a)pyren klaras med god marginal. En kartläggning av förhållandena inom Östra Sveriges luftvårdsförbund under 2009 visar att miljökvalitetsnormen klaras i hela regionen. Vid senaste mätningen 2010-2011 översteg halterna miljökvalitetsmålets gränsvärde 0,1 ng/m3 som årsmedelvärde i gatunivå på Hornsgatan, medan miljökvalitetsmålet klarades i den urbana bakgrundsluften.
Indikator TEMA.2.11.2
Senast uppdaterad: 2017-03-23
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen