Hållbar användning av mark och vatten

Stockholm upplevs som en attraktiv plats att bo och verka i och en av anledningarna är närheten till parker och naturen och att Stockholm är en stad på vattnet. Stockholms grön- och vattenområden innehåller många viktiga ekologiska funktioner liksom stora kvaliteter för rekreation. Parker, vatten och natur ger tillgång till gröna oaser, rofylldhet, lek och promenader. Här spelar översiktsplanen stor en roll. I bostadsnära parker, koloniområden och torg återfinns blomprakten och i naturområdena kan man uppleva skogskänsla och vild natur. Särskilt för barnen har naturen även ett pedagogiskt värde. Även de större naturområdena i Stockholm och i grannkommunerna är viktiga för stockholmarnas friluftsliv, liksom tillgången till Mälarens och skärgårdens frilufts- och utflyktsområden. Stockholms många strandbad med god vattenkvalitet utgör en stor tillgång. Likaså är fiskemöjligheterna mycket goda i staden. Parker och grönområden bidrar även till att dämpa buller och växtligheten fungerar som filter för en del luftföroreningar. Dammar och våtmarker bidrar till att rena vatten från näringsämnen och en del föroreningar.

Stockholm har goda förutsättningar att behålla och utveckla den gröna och blå strukturen. Den allmänna tillgängligheten till stränder och vattenkontakt är unik för Stockholm, och har fortfarande stora utvecklingsmöjligheter. Samtidigt som det skapas förutsättningar för fler att bo och verka i staden måste de kvaliteter som utgör en attraktiv livsmiljö bevaras. Bland annat fyller trädrådet en viktig funktion.

Delmål

Huvudområde MM.4
Senast uppdaterad: 2017-08-31