Miljöeffektiva transporter

Transporter spelar en viktig roll i vårt samhälle. Alla är vi beroende av transporter och de möjligheter de ger. Stadens invånare tar sig till arbete, skola och förskola och stadens företagare är beroende av att tjänster och gods kan komma fram. Välfungerande transporter är en förutsättning för konkurrenskraft i en global miljö. Hur stadens transporter fungerar hänger tydligt samman med stadens attraktivitet. Stockholm växer och det finns kapacitetsbrister i regionens transportsystem. Det gäller såväl för viktiga delar av det övergripande vägnätet men också för innerstadens gatunät, liksom för kollektivtrafiken och de tunga cykelstråken. Vägtrafiken påverkar samtidigt stadsmiljön negativt, bland annat i form av buller, hälsoskadlig tätortsluft, barriärer och en ökad klimatpåverkan. Målet är att öka stockholmarnas mobilitet genom långsiktigt hållbara lösningar.

En övergång till mer kapacitetsstarka och mindre miljöbelastande transportmedel är nödvändig samtidigt som arbetet med att söka smarta trafiklösningar och kommunikationssätt som är resurssnålare och utnyttjar energin effektivare än i dag måste fortsätta. En satsning på de oskyddade trafikanterna leder till en mindre bullrig stadsmiljö, en mer trafiksäker miljö och en stadsmiljö som är mer trivsam att vistas i. Det ska vara lätt att välja kollektiva, trygga och miljövänliga transportlösningar.

Delmål

Delmålet är uppnått

Kollektivtrafik

Delmål MM.1.5 Kollektivtrafikens andel ska öka i förhållande till biltrafik
Trend: 1 av 1 indikatorer har en positiv trend
Målet har delvis uppnåtts

Miljöbilar och miljöbränslen

Delmål MM.1.6 Nya personbilar som säljs ska till minst 20 procent vara miljöbilar. 10 procent av nyregistrerade tunga fordon ska vara miljölastbilsklassade. Försäljningen av miljöbränslen ska uppgå till 16 procent.
Trend: 6 av 6 indikatorer har en positiv trend
Målet har delvis uppnåtts

Trafikbuller

Delmål MM.1.7 Trafikbullret utomhus ska minska
Trend: 2 av 3 indikatorer har en positiv trend2 av 3 indikatorer har en positiv trend
Huvudområde MM.1
Senast uppdaterad: 2017-09-28

Dokument