Hållbar energianvändning

Flistömning i Fortums biokraftvärmeverk i Värtan
Flistömning i Stockholms nya biokraftvärmeverk. Foto: Fortum

Staden ska minska klimatpåverkan, effektivisera energianvändningen och växla till mer förnybar energi.

Staden följer EU:s mål om en halvering av energianvändningen i byggnadsbeståndet mellan 1995-2050 och arbetar systematiskt för att minska energianvändningen inom samtliga verksamheter.

Delmål

Delmålet kommer att uppnås helt

Utsläpp av växthusgaser

Delmål MP.1.1 Staden ska verka för att utsläppen av växthusgaser minskar till högst 2,3 ton per invånare till år 2020
Trend: 1 av 1 indikatorer har en positiv trend
Delmålet kommer delvis att uppnås

Energieffektivisering

Delmål MP.1.2 Staden ska genom energieffektiviseringar minska energianvändningen i den egna verksamheten med minst tio procent till år 2020
Trend: 0 av 2 indikatorer har en positiv trend0 av 2 indikatorer har en positiv trend
Delmålet kommer att uppnås helt

Energianvändning vid nyproduktion

Delmål MP.1.4 För nyproducerad byggnad, på av staden markanvisad fastighet, ska energianvändningen vara högst 55 kWh/m2 och år
Trend: 0 av 1 indikatorer har en positiv trend
Delmålet kommer delvis att uppnås

Mer solenergi

Delmål MP.1.5 Stadens egen energiproduktion baserad på solenergi ska öka.
Trend: 1 av 1 indikatorer har en positiv trend
Målområde MP.1
Senast uppdaterad: 2018-02-23

Relaterade styrdokument

Stöd