Hållbar energianvändning

Flistömning i Fortums biokraftvärmeverk i Värtan
Flistömning i Stockholms nya biokraftvärmeverk. Foto: Fortum

Staden ska minska klimatpåverkan, effektivisera energianvändningen och växla till mer förnybar energi.

Staden följer EU:s mål om en halvering av energianvändningen i byggnadsbeståndet mellan 1995-2050 och arbetar systematiskt för att minska energianvändningen inom samtliga verksamheter.

Delmål

Utsläpp av växthusgaser

Delmål MP.1.1 Staden ska verka för att utsläppen av växthusgaser minskar till högst 2,3 ton per invånare till år 2020
Målbedömning: Delmålet kommer att uppnås heltDelmålet kommer att uppnås helt

Energieffektivisering

Delmål MP.1.2 Staden ska genom energieffektiviseringar minska energianvändningen i den egna verksamheten med minst tio procent till år 2020
Målbedömning: Delmålet kommer delvis att uppnåsDelmålet kommer delvis att uppnås

Energieffektivisering vid ombyggnad

Delmål MP.1.3 Långtgående energieffektivisering ska genomföras vid större ombyggnader
Målbedömning: Delmålet kommer att uppnås heltDelmålet kommer att uppnås helt

Energianvändning vid nyproduktion

Delmål MP.1.4 För nyproducerad byggnad, på av staden markanvisad fastighet, ska energianvändningen vara högst 55 kWh/m2 och år
Målbedömning: Delmålet kommer att uppnås heltDelmålet kommer att uppnås helt

Mer solenergi

Delmål MP.1.5 Stadens egen energiproduktion baserad på solenergi ska öka.
Målbedömning: Delmålet kommer delvis att uppnåsDelmålet kommer delvis att uppnås
Målområde MP.1
Senast uppdaterad: 2017-10-19

Relaterade styrdokument

Stöd