God stadsmiljö


Öppen dagvattenlösning med växtbädd - Norra Djurgårdsstaden.
Varje stadsdel ska planeras för god stadsmiljö

Bra utformade, levande och trygga stadsmiljöer kännetecknas av att de integrerar flera funktioner och tillgodoser flera behov. Delaktighet och dialog är en viktig demokratisk förutsättning för att skapa goda stadsmiljöer där invånarna känner sig nöjda.

Delmålet kan nås genom att

  • Den stadsövergripande planeringen sker på ett integrerat sätt som där olika anspråk på markanvändning och bebyggelseutvecklingen tydliggörs och avvägs.
  • Planeringsprocessen skapar förutsättningar för delaktighet och dialog.
Målbedömning: Delmålet kommer delvis att uppnås Delmålet kommer delvis att uppnås

Indikatorer

Ny bebyggelse nära kollektivtrafik

IndikatorMP.3.7.1 Andel av ny bebyggelse som förläggs inom 500 meter till spårbunden eller stomnätstrafik
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2016
Senaste värdet: 86 %2016
Delmål MP.3.7
Senast uppdaterad: 2017-08-31
Uppföljningsansvar
  • Stadsbyggnadsnämnden
Genomförandeansvar
  • Exploateringsnämnden
  • Fastighetsnämnden
  • Idrottsnämnden
  • Kulturnämnden
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
  • Trafiknämnden