God vattenkvalitet


Öppen dagvattenlösning med växtbädd - Norra Djurgårdsstaden.
God status ska uppnås i stadens alla vattenförekomster

Alla vattenförekomster ska ha god kemisk och ekologisk status och vattenkvaliteten får inte försämras. Det är målsättningen med EU:s ramdirektiv för vatten, som syftar till ett långsiktigt och hållbart utnyttjande av våra vattenresurser.

Delmålet kan nås genom att:

  • Samtliga vattenförekomster följer miljökvalitetsnormerna för vatten, vilket i de flesta fall innebär att god ekologisk och kemisk status ska uppnås till 2021 eller 2027. Åtgärder behöver därför vidtas löpande för att det ska vara det ska vara möjligt att nå målen i tid.
  • Lokala åtgärdsprogram, som anger de åtgärder som krävs för att nå god vattenstatus, ska vara framtagna för samtliga vattenförekomster senast 2018. I samband med detta arbete ska en prioritering av åtgärder göras utifrån bland annat påverkanstryck och kostnadseffektivitet.
  • De åtgärder som med bäst förutsättningar minskar belastningen på stadens vatten ska väljas och kan exempelvis innefatta dagvattenrening, minskad bräddning och renovering av ledningsnät.
  • Sjörestaurering och vattenvårdande åtgärder ska väljas i de fall det bedöms effektivt för att uppnå god vattenstatus.
  • Vid ny- och ombyggnation ska en hållbar dagvattenhantering etableras.
Målbedömning: Delmålet kommer att uppnås helt Delmålet kommer att uppnås helt

Indikatorer

Ekologisk status

IndikatorMP.3.2.1 Andel vattenförekomster per statusklass
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2015
Senaste värdet: 26 %2016

Kemisk status

IndikatorMP.3.2.2 Kemisk status med undantag från överallt överskridande ämnen. Andel vattenförekomster per statusklass.
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2016
Senaste värdet: 35 %2016
Delmål MP.3.2
Senast uppdaterad: 2018-04-05
Uppföljningsansvar
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Genomförandeansvar

Dokument