Bättre luft

Lekande barn på förskola
Förskolan Paletten. Foto: Fredrik Persson
Luftkvaliteten inomhus ska bli bättre

En god ventilation förebygger olika typer av risker i inomhusmiljön, bland annat genom att tillföra frisk luft och att tranportera bort fukt och eventuella föroreningar.

Delmålet kan nås genom att:

  • Vid nybyggnation och ombyggnad av bostäder ska ventilationen ha en standard som motsvarar minst miljöbyggnad klass silver avseende kap 7 Ventilationsstandard. Kravet innebär en något högre standard än vad som följer av Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation och garanterar en god miniminivå.
  • Vid nybyggnad avses krav i manual ”Miljöbyggnad nyproduktion” kap 7 ventilationsstandard nivå silver och i ombyggnationer manual ”Miljöbyggnad befintliga” kap 7 ventilationsstandard nivå silver.
  • Till ombyggnader räknas fastigheter där evakuering krävs för ombyggnationen.
Målbedömning: Delmålet kommer att uppnås helt Delmålet kommer att uppnås helt

Bedömning av måluppfyllelse (2019)

Fastighetsnämnden bedömer att delmålet uppfylls helt under programperioden 2016-2019.

Staden har under året arbetat för att säkra en bra inomhusmiljö och arbetet bidrar till ständiga förbättringar av inomhusmiljön.

I stadens idrottsanläggningar anpassas inomhusluften till den typ av aktivitet och idrott som utövas. I simhallar är inomhusluften varm och fuktig vilket kan innebära hälsorisker om fukt- och koldioxidhalterna är för höga. För att säkerställa en behaglig inomhusluft har därför kvaliteten på inomhusluften utvärderats genom att utföra mätningar av fukt- och koldioxidhalten samt kartlägga variationer i inomhustemperaturen. Mätningarna har genomförts vid stadens nyrenoverade simhallar, Åkeshovs- och Farsta sim- och idrottshall, vilket motsvarar 10 procent av stadens simhallar. Efterföljande analyser och ytterligare mätningar är planerade till kommande år.

Stadens arbete med genomförande av radonmätningar i byggnadsbeståndet har fortgått under året och åtgärder har vidtagits vid behov. För att säkerställa god luftkvalitet inomhus arbetar staden systematiskt med tekniskt underhåll och åtgärdande av brister. I större projekt tillämpas ByggaF för att säkerställa ett hållbart fastighetsbestånd samt en sund inomhusmiljö. Felanmälningar kopplat till luftkvalitet i lokalerna gäller huvudsakligen värme, kyla, ventilation och buller.

Stadens bostadsbolag har under året arbetat vidare med fuktskydd, god ventilation och förbättrat inomhusklimat i ny- och ombyggnadsprojekt. Arbetet med miljöcertifiering av byggnader bidrar till att utveckla arbetssätten vad gäller termiskt klimat, det vill säga hur inomhusklimatet upplevs, och dagsljusinsläpp. Stadens bostadsbolag, SISAB, Micasa samt fastighetsnämnden genomför även ett långsiktigt arbete med att miljöklassa beståndet. Under 2018 uppnåddes 61 stycken miljöklassade byggnader, vilket understeg kommunfullmäktiges årsmål. Det var dock 5 fler än 2017, då 56 stycken miljöklassade byggnader uppnåddes.

Åtgärder har genomförts även i SISAB:s bestånd med förskole- och skollokaler. Arbetet med att sanera och bygga bort riskkonstruktioner som finns i det befintliga fastighetsbeståndet har också fortsatt. Inom SISAB:s skolor finns en del system som har överskridit sin tekniska livslängd, vilket kräver stora insatser för att åtgärda ventilationssystemet. Svårigheter att lösa evakueringar för dessa arbeten har försvårat utbytet av ventilationssystem. Flera planerade arbeten har av detta skäl skjutits fram vilket gör att målet om antal godkända ventilationssystem i skolfastigheter är svåra att uppfylla.

SISAB genomlyser just nu projektprocessen och arbetar med rutinen för att redovisa fuktmätningsprotokoll. Luftkvaliteten följs också regelbundet upp genom obligatoriska ventilationskontroller, OVK.

Delmål MP.6.4
Senast uppdaterad: 2019-12-13
Uppföljningsansvar
  • Fastighetsnämnden
Genomförandeansvar
  • Familjebostäder
  • Stadshus AB
  • Stockholmshem
  • Svenska Bostäder
Målområden