Bättre luft

Lekande barn på förskola
Förskolan Paletten. Foto: Fredrik Persson
Luftkvaliteten inomhus ska bli bättre

En god ventilation förebygger olika typer av risker i inomhusmiljön, bland annat genom att tillföra frisk luft och att tranportera bort fukt och eventuella föroreningar.

Delmålet kan nås genom att:

  • Vid nybyggnation och ombyggnad av bostäder ska ventilationen ha en standard som motsvarar minst miljöbyggnad klass silver avseende kap 7 Ventilationsstandard. Kravet innebär en något högre standard än vad som följer av Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation och garanterar en god miniminivå.
  • Vid nybyggnad avses krav i manual ”Miljöbyggnad nyproduktion” kap 7 ventilationsstandard nivå silver och i ombyggnationer manual ”Miljöbyggnad befintliga” kap 7 ventilationsstandard nivå silver.
  • Till ombyggnader räknas fastigheter där evakuering krävs för ombyggnationen.
Målbedömning: Delmålet kommer att uppnås helt Delmålet kommer att uppnås helt

Bedömning av måluppfyllelse (juni 2018)

Fastighetsnämnden bedömer att delmålet uppfylls helt under programperioden 2016-2019.

Staden har under året arbetat för att säkra en bra inomhusmiljö och arbetet bidrar till ständiga förbättringar av inomhusmiljön.

Stadens genomför ett långsiktigt arbete med att miljöklassa beståndet. Under 2017 miljöklassades ytterligare 56 byggnader vilket är en ökning från 2016 då 45 byggnader miljöklassades. Miljöcertifiering av byggnader bidrar till att utveckla arbetssätten vad gäller termiskt klimat, det vill säga hur inomhusklimatet upplevs, och dagsljusinsläpp.

Insatser har genomförts i stadens bestånd med förskole- och skollokaler under året. Åtgärderna består bland annat av skyddsronder i teknikutrymmen för att säkerställa kontinuerlig drift av värme-, kyla- och ventilationssystem. Vidare har staden arbetat med att sanera och bygga bort riskkonstruktioner som finns i det befintliga fastighetsbeståndet. Staden följer även regelbundet upp luftkvaliteten genom obligatoriska ventilationskontroller, OVK för att säkerställa att luftflöden är anpassade efter verksamheten.

Delmål MP.6.4
Senast uppdaterad: 2019-03-14
Uppföljningsansvar
  • Fastighetsnämnden
Genomförandeansvar
  • Familjebostäder
  • Stadshus AB
  • Stockholmshem
  • Svenska Bostäder
Målområden