Radonhalterna ska minska

Lekande barn på förskola
Förskolan Paletten. Foto: Fredrik Persson
Radonhalterna inomhus ska understiga 200 Bq/m3 luft i stadens flerbostadsfastigheter och lokaler för arbetsplatser och undervisning

Undersökningar visar ett tydligt samband mellan ökad radonhalt i bostaden och ökad risk för lungcancer. Halterna ska därför sänkas i befintlig bebyggelse så att de understiger riktvärdet, som är 200 Bq/m3 luft.

Delmålet kan nås genom att:

  • Fastighetsägaren kontrollerar radon minst vart 10:e år för respektive fastighet och åtgärdar vid radonhalter som överstiger 200 Bq/m3 luft med efterföljande kontrollmätning enligt Strålsäkerhetsmyndighetens mätmetoder.
  • Det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö för radon följs.
  • Nybyggnader utformas, projekteras och byggs för låg radonhalt i inomhusluften. Detta förutsätter kontroll och eventuella åtgärder för att säkerställa en radonsäker byggnad.
Målbedömning: Delmålet kommer att uppnås helt Delmålet kommer att uppnås helt

Indikatorer

Fastigheter som understiger riktvärdet för radon

IndikatorMP.6.1.1 Andel av stadens egna byggnader som används för något av ändamålen bostad, arbetsplats eller undervisningslokal som understiger en radonhalt på 200 Bq/m3 luft.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2016
Senaste värdet: 89 %2018

Kompletterande dataunderlag

Delmål MP.6.1
Senast uppdaterad: 2020-03-17
Uppföljningsansvar
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Genomförandeansvar
  • Fastighetsnämnden
  • Micasa
  • SISAB
  • Stockholmshem
  • Svenska Bostäder
Målområden