Stockholms stads kemikalieplan

Skolbarn
Sofia skola. Foto: Lieselotte van der Meijs

Stockholms stad har sedan 2014 en kemikalieplan. Planen beskriver hur stadens verksamheter ska arbeta mot visionen om ett Giftfritt Stockholm genom en rad olika åtgärder.

I Stockholms stads kemikalieplan 2014-2019 beskrivs visionen om ett ”Giftfritt Stockholm 2030” och vilka åtgärder som ska genomföras för att nå visionen. Åtgärderna handlar om att rensa bort och undvika farliga ämnen i kemiska produkter, varor och byggmaterial som staden använder samt verka för att andra aktörer ska arbeta i samma riktning.

Kemikalieplanen är särskilt inriktad mot att minska barns exponering för farliga ämnen och omfattar sju olika åtgärdsområden: Stöd till implementeringen, Information och dialog, Upphandling, Byggmaterial, Tillsyn och kontroll, Stadens kemikaliehantering, samt Miljögiftsövervakning.

Dokument

Kemikalieplan 2014-2019

Kemikalieplanen beskriver hur stadens verksamheter ska arbeta mot visionen om ett Giftfritt Stockholm genom en rad olika åtgärder.

Vägledning för kemikaliesmart förskola

Vägledningen ger kunskap om de kemiska risker som kan förekomma i förskolemiljön. Den innehåller en lista med 22 åtgärder för att minska exponeringen av skadliga ämnen.
Artikel 12.
Senast uppdaterad: 2018-10-05

Mål

Stöd

Fakta