Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Klimat

Tema TEMA.1

Utsläpp av växthusgaser
Klimat- och väderstatistik
Klimatanpassning

Det pågår idag en global klimatförändring, som i Sverige medför stigande medeltemperatur, ökad nederbörd och stigande havsnivåer. Det råder stor enighet inom klimatforskningen om att det är människans utsläpp av växthusgaser som är orsaken. Statistik från SMHI visar att Sveriges klimat har blivit varmare och mer nederbördsrikt, för Stockholms del främst i form av en stigande medeltemperatur.

Stockholms stad bedriver idag ett ambitiöst arbete för att minska växthusgasutsläppen. De samlade utsläppen per invånare från uppvärmning, elanvändning och transporter i Stockholm har sedan 1990 minskat med 70 procent. Staden behöver också hantera klimatförändringarnas förväntade effekter. Skyfall och värmeböljor kommer att bli vanligare i framtiden. Stockholm står därför inför utmaningen att anpassa staden till ett förändrat klimat, där utsläppsminskningar och klimatanpassning genomförs parallellt.

De globala klimatförändringarna märks även i Stockholm

De ökande halterna av växthusgaser i atmosfären, främst koldioxid till följd av människans utsläpp, påverkar jordens strålningsbalans och är den främsta orsaken till den snabba uppvärmningen. Statistik från SMHI visar att Sveriges klimat har blivit varmare och mer nederbördsrikt. Den globala klimatförändringen har även påverkat Stockholm, främst genom en tydligt stigande medeltemperatur, men också att antalet högsommardagar ökat liksom längden på värmeböljorna. Växtsäsongen har också blivit längre till följd av uppvärmningen. Även nederbörden har ökat något, främst den maximala dygnsnederbörden. Samtidigt har antalet nederbördsdagar minskat något, vilket innebär att det faller mer nederbörd när det väl regnar.

Vintervädret i Stockholm uppvisar stora naturliga variationer från år till år. Kalla snörika vintrar kan följas av milda vintrar med liten snömängd och kort tid med isläggning på sjöarna. Ett varmare klimat leder till att mer nederbörd faller som regn istället för snö. Isläggningen påverkas av att det blir varmare i luften, vilket värmer upp vattnet. En analys av de långsiktiga trenderna visar tydligt att den pågående klimatförändringen har minskat förekomsten av snö liksom isläggningen på Mälaren.

Regional klimatanalys

Jordens medeltemperatur är stadigt stigande och det finns stor risk att den kommer att öka mer än två grader till år 2100 om inte utsläppen av växthusgaser minskar radikalt. Enligt SMHI:s regionala klimatanalys för Stockholms län från 2015 beräknas årsmedeltemperaturen för Stockholms län öka med 3-5 grader till år 2100. Årsnederbörden bedöms öka med 20-30 procent, och de extrema skyfallen blir vanligare: den maximala dygnsnederbörden beräknas öka med 20-30 procent. Tillrinningen till sjöar och vattendrag kommer att öka under vintern, men minska under vår och sommar. Det kommer att bli vanligare med värmeböljor och torka sommartid.

Läs mer i SMHI:s rapport här.

Utsläppen har mer än halverats i staden

Utsläppen av växthusgaser har mer än halverats sedan 1990, då beräkningarna inleddes. Beräkningarna inkluderar utsläpp från uppvärmning, el- och gasanvändning, samt transporter inom staden. Samtidigt har Stockholms befolkning ökat. Utsläppen per invånare har därför minskat ännu mer, cirka 70 procent, under samma period. Den största utsläppsminskningen har skett inom sektorn uppvärmning av byggnader, där utsläppen minskat med nästan 80 procent sedan 1990. Utsläppen från övrig el- och gasanvändning har minskat med ungefär 50 procent. Utsläppen från transportsektorn har inte minskat i samma takt som de övriga sektorerna. Sedan 1990 har utsläppen från transporter minskat med ungefär 20 procent.

Två perspektiv i klimatredovisningen

I den årliga redovisningen av Stockholms klimatpåverkan beräknades utsläppen 2020 till 1,7 ton koldioxidekvivalenter per invånare. Här redovisas växthusgasutsläppen ur ett geografiskt perspektiv, vilket inkluderar uppvärmning av byggnader, el- och gasanvändning samt transporter inom stadens geografiska gränser. Utsläpp från stockholmarnas konsumtion av varor, tjänster och resor utanför kommungränsen ingår däremot inte i dessa beräkningar.

En fördel med att följa upp utsläppen ur ett geografiskt perspektiv är att man tydligt kan se vilka åtgärder som ger effekt samtidigt som kommunen har större rådighet över de utsläpp som sker inom staden. Nackdelen är att andra konsumtionsrelaterade utsläpp inte syns i uppföljningen. Inkluderas utsläpp från all konsumtion blir utsläppen betydligt högre. Enligt Naturvårdsverkets beräkningar är de konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen cirka 9 ton koldioxidekvivalenter per invånare i Sverige. På kommunnivå är det svårt att beräkna de totala konsumtionsbaserade utsläppen, men miljöförvaltningen bedömer sammantaget att utsläppen ligger i motsvarande storleksklass som riksgenomsnittet.

Stockholms klimatmål

De totala växthusgasutsläppen ska minska till högst 1,5 ton CO2e per invånare 2023. Målbilden till år 2040 är att Stockholms stad och dess invånare har ställt om sin energianvändning till att vara fossilfri. Detta innebär att energianvändning för uppvärmning, transporter samt el- och gasanvändning i Stockholm inte generar några nettoutsläpp av växthusgaser samt att staden verkar för att konsumtionens globala klimatpåverkan minskar kraftigt. Stockholms stad ska ligga i framkant, och därför arbetar staden med målsättningen att Stockholm ska vara klimatpositivt år 2040. För att nå detta behöver teknik och affärsmodeller utvecklas.

Stockholms stads organisation har som mål att vara fossilfri 2030 inom samma systemgränser som stadens övriga utsläppsmål. Genom att staden går före och ska vara fossilfri redan år 2030 behöver växthusgasutsläppen från energianvändningen i stadens organisation minska i en snabbare takt än motsvarande utsläpp i den geografiska staden.