Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Enkät om miljö och miljövanor i Stockholm

Foto: Henrik Trygg
Foto: Henrik Trygg
Artikel

Miljöförvaltningen genomför regelbundet enkätundersökningar om miljö och miljövanor i Stockholm. Undersökningarna ger svar på hur stockholmarnas attityder, kunskaper och vanor ser ut och förändras över tiden.

Just nu pågår en sådan enkätundersökning med särskilt fokus på trafik och resvanor. Här kan du läsa mer om denna undersökning

Den senaste undersökningen genomfördes hösten 2016 och besvarades av drygt 2300 invånare i Stockholms stad. Medborgarenkäter har tidigare genomförts 2001, 2004, 2007, 2010 och 2013. Resultatet av undersökningarna redovisas nedan.

Resultat 2016

Stockholmarnas miljöintresse och engagemang

En klar majoritet av invånarna anser att miljön i Stockholm är bra eller mycket bra. Det finns också ett starkt stöd bland invånarna för att Stockholms stad bedriver ett aktivt miljöarbete. De miljöproblem som stockholmarna anser vara störst är ohållbar konsumtion och ökade avfallsmängder följt av utsläpp av växthusgaser samt kemikalieutsläpp och miljögifter.

Parker, natur och yttre miljö

Många stockholmare utnyttjar parker och naturområden regelbundet och de flesta är nöjda med tillgången på grönområden i sin stadsdel. Knappt hälften är nöjda med tillgången på strandbad. Synen på uppväxtmiljön för barn i den egna stadsdelen varierar ganska mycket mellan stadsdelarna.

Resmöjligheter och trafiksituation

Stockholms invånare är överlag nöjda med tillgången på gång- och cykelbanor. Drygt hälften är nöjda med trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister. Tre av fyra är mycket eller ganska nöjda med kollektivtrafiken i sin stadsdel. Knappt hälften är positiva till förslaget att ta bort bilkörfält och var tredje kan tänka sig att ta bort parkeringsplatser till förmån för gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Resor och resvanor

Majoriteten av stockholmarna använder kollektivtrafik mellan bostaden och arbete/skola. En tredjedel av invånarna svarar att de arbetar på distans ibland. 60 procent har tillgång till bil. Av dem svarade 42 procent att de kört med odubbade vinterdäck den senaste vintern, medan 43 procent inte hade gjort det. Stockholmarnas stöd för trängselskatter har minskat något sedan 2013, men närmare hälften skulle vid en folkomröstning idag rösta för trängselskatter.

Energianvändning

Andelen stockholmare som väljer miljömärkt el fortsätter att öka. I årets undersökning uppger närmare var tredje invånare att de har beställt miljömärkt el. 74 procent försöker spara energi i bostaden genom att vara noga med att släcka lyset. 42 procent stänger av TV och elektronik, istället för att låta det vara stand-by och 38 procent köper energieffektiva vitvaror. Andelen som har utfört respektive handling har minskat sedan förra undersökningen.

Konsumtion och inköpsvanor

Drygt var tredje stockholmare har under det senaste året köpt begagnade kläder. Ungefär lika många har köpt begagnade möbler. De flesta handlar sina dagligvaror i en affär i den egna stadsdelen, men allt fler väljer att handla mat på nätet. Andelen som köper ekologisk mat ökar. Närmare hälften svarar att de huvudsakligen väljer ekologiska alternativ. Även andelen som köper miljö- och Fairtrade-märkta varor ökar. Andelen invånare som väljer vegetarisk kost fortsätter att öka - mer än var femte väljer nu alltid eller oftast vegetariska huvudmåltider.

Avfallshantering och återvinning

Andelen som är nöjda med möjligheten att källsortera och lämna avfall nära bostaden ökar. Över 90 procent uppger att de alltid eller oftast återvinner tidningar och papper, och ungefär lika många sorterar ut batterier och elavfall. 87 procent svarar att de brukar sortera ut farligt avfall för återvinning, en andel som ökat sedan förra undersökningen. Var tredje invånare svarade att de alltid eller oftast sorterar ut matavfall.

Hälsa och boendemiljö

Det vanligaste bullret som stockholmarna störs av är trafikbuller, följt av grannar, flygtrafikbuller och ventilation/fläktar. Relativt få uppger att de störs av buller på gemensamma uteplatser och innergårdar. Två tredjedelar anser att luftkvaliteten i bostaden är bra och en fjärdedel anser att den är acceptabel. Tio procent anger att den är dålig. Överlag är de som bor i småhus/villa/radhus mest nöjda med luftkvaliteten inomhus.

Ta del av hela undersökningsresultatet nedan