Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Färdmedelsfördelning vinter

Indikator TEMA.7.1.1

Diagrammet visar fördelning av färdmedel för de Stockholmare som arbetar eller studerar. Enkätfrågan löd: Hur reste du huvudsakligen mellan bostaden och arbete/skola under februari?

Färdmedelsfördelning för stockholmarnas resor mellan bostad och arbete/skola under vintern (februari)

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Majoriteten av stockholmarna reser huvudsakligen med kollektivtrafik mellan hem och arbete/skola under vintern medan knappt en fjärdedel reser med bil. 7 procent uppger att de cyklar.

Jämfört med 2013 års enkätsvar har andelen som åker bil ökat liksom andelen som cyklar, medan andelen kollektivresenärer och fotgängare minskat något.

Andelen som cyklar är mer än dubbelt så stor under september som under februari. Se även Färdmedelsfördelning höst.

Uppdaterad: 2019-05-23
Tema