Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Trafikolyckor

Tema TEMA.7.7

Varje år inträffar i genomsnitt 3 800 trafikolyckor i Stockholmstrafiken. De tre vanligaste olyckstyperna är fallolyckor bland fotgängare, upphinnandeolyckor för motorfordon och singelolyckor bland cyklister.

Inom Stockholms stad finns en lång tradition och erfarenhet av att arbeta med trafiksäkerhet och arbetet har sedan många år tillbaka varit reglerat i politiskt antagna program. I juni 2022 antog kommunfullmäktige en ny trafiksäkerhetsplan för Stockholms stad. Stockholms stads trafiksäkerhetsarbete utgår från Nollvisionen och planen pekar ut fem viktiga insatsområden: gåendes singelolyckor (fallolyckor), cyklisters singelolyckor, rätt hastighet, samspel och ökad regelefterlevnad samt säkra fordon.

Tillsammans står fall-, upphinnande- och cykelsingelolyckorna för två tredjedelar av alla olyckor som sker inom Stockholms stad. Under de senaste tio åren har 62 % av alla trafikolyckor varit lindriga eller skadefria. I 27 % av fallen har trafikanten skadats måttligt, vilket kan röra sig om skador som benbrott på armar eller ben. En liten andel av olyckorna är i regel allvarliga (3 %) eller med dödlig utgång (0,2 %). Resterande andel (8 %) handlar om inrapporterade olyckor där de inblandade personerna varit oskadade alternativt att skada inte kunnat fastställas.

Olycksstatistiken uppdateras av Trafikkontoret en gång per år.

Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Kontakt
Uppdaterad: 2022-11-16
Tema