Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Skadade personer per trafikantslag

Indikator TEMA.7.7.8

De mest utsatta trafikanterna i är fotgängarna, vilka motsvarade 34 procent av samtliga skadade och omkomna i Stockholms trafikolyckor under 2020. Majoriteten av dessa har varit med om en singelolycka, dvs. fallit, snubblat eller halkat i trafikmiljö. Fallolyckan är den i särklass vanligaste trafikolyckan i Stockholm.

Andra vanligt drabbade trafikantgrupper är cyklister (26 procent), varav singelolyckor är mest förekommande, och bilister (25 procent), vilka oftast skadas i upphinnandeolyckor

Under 2020 minskade antalet olyckstillfällen med en tredjedel jämfört med 2019. Framförallt har inrapporteringen av fotgängares fallolyckor minskat drastiskt (-68 %), och eftersom den olyckstypen är den vanligaste i Stockholm, slår det igenom stort på det totala antalet olyckor (fallolyckorna motsvarade närmare 60 % av den totala olycksminskningen).

Här redovisas antalet skadade personer i trafikololyckor fördelat på trafkantslag i text och siffror.

Datakälla: STRADA (personer)
Senaste värdet:
3643 personer (2019).
Utgångsvärde:
2110 personer (2005).

Kommentar

Avgränsning
I statistiken ingår personer som avlidit eller skadats lindrigt, måttligt eller allvarligt i en trafikolycka. Personer med okända eller utan skador är ej inkluderade.
Trafikolyckor som annars klassas som ej officiell statistik (dvs självmord, sjukdomsfall och fallolyckor) räknas med i denna sammanställning.

Olyckor kontra skadade personer
Observera att antalet skadade inte är detsamma som antalet trafikolyckor då det kan skadadas flera personer i en och samma olycka. Olycksstatistiken förknippas med ett okänt mörkertal av varierande storleksgrad beroende på om den drabbade personen blivit inrapporterad som skadad av polis eller har uppsökt sjukvård och tillåtit registrering. Det finns dock inget statistiskt bortfall vad gäller dödsstatistiken.

2020
Under 2020 minskade antalet olyckstillfällen med en tredjedel jämfört med 2019.
Detta förklaras dels med att pandemin (Covid-19) som varar än idag under 2021 påverkat stadens invånares resmönster och därmed även olycksstatistiken. En annan förklaring är att vården varit mycket mer ansträngd än vanligt under det senaste året och att fokus inte legat på olycksrapportering. Likaså kan antalet patienter som sökt sig till akutmottagningarna efter en trafikolycka varit något färre då många av smittskyddsskäl undvikit att söka vård mer än när det varit absolut nödvändigt.

2015-nu
Sedan början på 2015 är samtliga Stockholms läns akutsjukhus med i rapporteringen, vilket har höjt kvaliteten på statistiken. Dock har sjukhusen och polisen haft inrapporteringssvårigheter pga personalbrist och nya försvårande inrapporteringsregler, som framförallt slagit hårt mot rapporteringen av allvarligt skadade. Det totala antalet olyckor och skadade personer i dessa beräknas därför vara något högre än redovisat.

2013-2014
Den påtagliga minskningen av olyckor under 2014 beror på att polisen hade stora problem med sitt nya IT-system, vilket resulterade till ett stort bortfall - framförallt vad gällande de motorfordonsrelaterade trafikolyckorna. Ett visst bortfall skedde även under slutet av 2013.

2005-2010
Fram tom 2010 baserades statistiken främst på uppgifter från polisen eftersom många större Stockholms-sjukhus inte börjat rapportera in i Transportstyrelsens statistiksystem. Sjukhusen spelar en viktig roll eftersom de rapporterar in den absoluta majoriteten av singelolyckor med fotgängare och cyklister. Att många sjukhus inte rapporterat under hela tidsserien innebär att många trafikolyckor med oskyddade trafikanter inte syns statistiken. Den stora ökningen mellan 2005 och 2010 handlar därför snarare om en förbättring av statistiken än att antalet skadade skjutit i höjden på grund av bristande trafiksäkerhet.

Kontakt
Uppdaterad: 2021-07-02