Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Skadade personer, fördelat på kön

Indikator TEMA.7.7.9

Ungefär lika många män som kvinnor skadas i trafiken, men olycksbilden ser olika ut. Det beror på att män och kvinnors resvanor, beteenden och förutsättningar skiljer sig åt i vissa avseenden. Kvinnorna är överrepresenterade bland fotgängarolyckorna, i genomsnitt har kvinnorna stått för 68 % av de senaste tio årens fallolyckor i Stockholms trafikmiljö. Några delförklaringar till varför just kvinnor är överrepresenterade bland dessa olyckor är att de går mer och därmed exponeras mer för olycksrisken och har en högre skaderisk när olyckan väl är framme jämfört med män.

Fler män än kvinnor skadas i cykel- och motorfordonsrelaterade trafikolyckor, och har länge varit så.

I Stockholm, liksom i resten av Sverige, utgörs en klar majoritet av de som omkommit i en trafikolycka av män. Under de senaste tio åren (2013-2022) har 76 % av de omkomna varit av manligt kön. Att män är så tydligt överrepresenterade kan förklaras med att de generellt tar större risker i trafiken än kvinnor.

Här redovisas antalet män och kvinnor som skadats i en trafikolycka, i text och siffror.

Datakälla: STRADA (personer)
Senaste värdet:
4018 personer (2022).
Utgångsvärde:
4282 personer (2010).

Kommentar

I statistiken ingår personer som avlidit eller skadats lindrigt, måttligt eller allvarligt i en trafikolycka. Även Trafikolyckor som annars klassas som ej officiell statistik (dvs självmord, sjukdomsfall och fallolyckor) räknas med i denna sammanställning. Personer med okända eller utan skador är ej inkluderade.

Olyckor kontra skadade personer
Observera att antalet skadade inte är detsamma som antalet trafikolyckor då det kan skadas flera personer i en och samma olycka. Olycksstatistiken förknippas med ett okänt mörkertal av varierande storleksgrad beroende på om den drabbade personen blivit inrapporterad som skadad av polis eller har uppsökt sjukvård och tillåtit registrering. Det finns dock inget statistiskt bortfall vad gäller dödsstatistiken.

2022
Under 2022 ökade antalet olyckor markant och antalet olyckor är att jämföra med innan pandemin. Ökningen kan även till viss del förklaras med att sjukhusens rapporteringsgrad har blivit bättre efter den lagändring som trädde i kraft 1 juli 2021.

2020-2021
Under 2020 minskade antalet olyckstillfällen med en tredjedel jämfört med 2019. För 2021 ökade antalet olyckor jämfört med 2020 men låg fortfarande lägre än för 2019. De låga olyckstalen under 2020 och 2021 förklaras dels med att pandemin (Covid-19) påverkade stadens invånares resmönster och därmed även olycksstatistiken. En annan förklaring är att vården var mycket mer ansträngd än vanligt och att fokus inte låg på olycksrapportering. Likaså kan antalet patienter som sökte sig till akutmottagningarna efter en trafikolycka varit något färre då många av smittskyddsskäl undvek att söka vård mer än när det varit absolut nödvändigt.

2015-2021
Sedan början på 2015 är samtliga Stockholms läns akutsjukhus med i rapporteringen, vilket har höjt kvaliteten på statistiken. Dock har sjukhusen och polisen haft inrapporteringssvårigheter pga personalbrist och nya försvårande inrapporteringsregler, som framförallt slagit hårt mot rapporteringen av allvarligt skadade. Det totala antalet olyckor och skadade personer i dessa beräknas därför vara något högre än redovisat.

2013-2014
Den påtagliga minskningen av olyckor under 2014 beror på att polisen hade stora problem med sitt nya IT-system, vilket resulterade till ett stort bortfall - framförallt vad gällande de motorfordonsrelaterade trafikolyckorna. Ett visst bortfall skedde även under slutet av 2013.

2005-2010
Fram tom 2010 baserades statistiken främst på uppgifter från polisen eftersom många större Stockholms-sjukhus inte börjat rapportera in i Transportstyrelsens statistiksystem. Sjukhusen spelar en viktig roll eftersom de rapporterar in den absoluta majoriteten av singelolyckor med fotgängare och cyklister. Att många sjukhus inte rapporterat under hela tidsserien innebär att många trafikolyckor med oskyddade trafikanter inte syns statistiken. Den stora ökningen mellan 2005 och 2010 handlar därför snarare om en förbättring av statistiken än att antalet skadade skjutit i höjden på grund av bristande trafiksäkerhet.