Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Trafikolyckor per olyckstyp

Indikator TEMA.7.7.3

Det finns många olika kategorier trafikolyckor, men ett par av dem dominerar helhetsbilden. Stockholms tre vanligaste olyckor är fallolyckor bland fotgängare, upphinnandeolyckor med motorfordon samt cykel singelolyckor. Tillsammans står de för två av tre trafikolyckor som sker i staden.

Antalet inrapporterade olyckor ökade med 7 % jämfört med 2018. Den största ökningen syns i kategorin Övrigt. Denna markanta ökning beror på det höga antalet inrapporterade olyckor med elsparkcyklar - ett fordon som introducerades på Stockholms gator först under hösten 2018 och som oftast kategoriseras som en Övrigt-olycka då rapportörerna inte har några riktlinjer för hur dessa ska rapporteras in. Av den anledningen särredovisas inte elsparkcykel som en trafikantkategori i diagrammet nedan. Under 2019 rapporterades minst* 307 olyckor med elsparkcykel in till STRADA. För mer fördjupning om olyckor med elsparkcykel, följ länken nedan.

Fallolyckan är den absolut vanligaste olyckan som sker i samhället, även i trafikmiljö. En av tre trafikolyckor i Stockholms stad är en fallolycka. I de allra flesta fall skadas fotgängaren måttligt eller lindrigt. Olyckorna är starkt väderberoende och sker oftast pga halka. Även om fallolyckorna är kraftigt säsongsbetonade, sker de året runt. Dessa året-runt-olyckor kan bero på alltifrån ojämnt underlag, sviktande hälsa till dåligt underhåll eller bristande uppmärksamhet.

Upphinnandeolyckorna med motorfordon är den näst vanligaste trafikolyckstypen i Stockholm och sker när ett eller flera motorfordon kör på framförvarande fordon eftersom de inte hunnit stanna i tid. Denna typ av olyckor är starkt kopplade till platser där trafikflödet är som störst och under tider då risken för köbildning är som värst, vilket gör att större vägar såsom Essingeleden, Drottningholmsvägen, Södertäljevägen, Södra länken och Nynäsvägen är särskilt drabbade.

Singelolyckor med cykel är den tredje vanligaste olyckstypen i Stockholm och har under de senaste fem åren i genomsnitt stått för 16 % av samtliga trafikskadade och 61 % av de skadade cyklisterna. Singelolyckornas uppkomst beror på olika saker, och i många fall går det inte att specifikt urskilja varför. I de fall då orsak har angetts mer ingående är vägarnas underhåll och utformning, föremål på vägarna samt cyklistens beteende och interaktion med cykeln vanligt förekommande.

Här redovisas antalet trafikolyckor fördelat på olyckstyp i text och siffror.

Datakälla: STRADA (olyckor)
Senaste värdet:
3957 stycken (2019).
Utgångsvärde:
3807 stycken (2010).

Kommentar

  • Antalet säkerställda olyckor med elsparkcykel för år 2019 är 188, men kan vara flera. Då elsparkcykeln är ett relativt nytt fordon finns den inte som sökbar trafikantkategori i STRADA uttagswebb. Därför måste filtrering av dessa göras manuellt och då finns ett visst tolkningsutrymme som gör att elskoter samt sparkcykel skulle kunna räknas in som elsparkcykel om inte närmare beskrivning görs. I denna sammanställning inkluderas de inte som elsparkcykelolyckor.

Observera att antalet olyckor inte är detsamma som antalet skadade personer då det kan skadadas flera personer i en och samma olycka. Olycksstatistiken förknippas med ett okänt mörkertal av varierande storleksgrad beroende på om den trafikolyckan blivit rapporterad av polis eller den skadade uppsökt sjukvård och tillåtit registrering.

2015-nu
Sedan början på 2015 är samtliga Stockholms läns akutsjukhus med i rapporteringen, vilket har höjt kvaliteten på statistiken. Dock har sjukhusen och polisen haft inrapporteringssvårigheter pga personalbrist och nya försvårande inrapporteringsregler, som framförallt slagit hårt mot rapporteringen av allvarligt skadade. Det totala antalet olyckor och skadade personer i dessa beräknas därför vara något högre än redovisat.

2013-2014
Den påtagliga minskningen av olyckor under 2014 beror på att polisen hade stora problem med sitt nya IT-system, vilket resulterade till ett stort bortfall - framförallt vad gällande de motorfordonsrelaterade trafikolyckorna. Ett visst bortfall skedde även under slutet av 2013.

2005-2010
Fram tom 2010 baserades statistiken främst på uppgifter från polisen eftersom många större Stockholms-sjukhus inte börjat rapportera in i Transportstyrelsens statistiksystem. Sjukhusen spelar en viktig roll eftersom de rapporterar in den absoluta majoriteten av singelolyckor med fotgängare och cyklister. Att många sjukhus inte rapporterat under hela tidsserien innebär att många trafikolyckor med oskyddade trafikanter inte syns statistiken. Den stora ökningen mellan 2005 och 2010 handlar därför snarare om en förbättring av statistiken än att antalet skadade skjutit i höjden på grund av bristande trafiksäkerhet.

Kontakt
Uppdaterad: 2020-05-15