Bullerkarta Stockholms stad

Bullerkartan visar beräknade bullernivåer i Stockholm.

Stockholms stads bullerkarta visar beräknade ljudnivåer från vägtrafiken på det statliga och kommunala vägnätet, från spårtrafiken samt från flygtrafiken till och från Bromma flygplats. Ingående data som kartan baseras på är faktiska registrerade trafikflöden under 2012 samt modellberäknad data för de gator där trafikmätningar inte gjorts. Samtliga tillämpade trafikflöden representerar trafikdata för ett årsmedeldygn.

Ljudnivån i kartan redovisas i decibel (dBA) och LEq,24h vilket är den ekvivalenta ljudnivån medelvärdesbildad över 24 timmar. Det som visas i kartan är ljudnivån 2 meter över marknivå för rutor om fem gånger fem meter.

Observera att bullerkartan ger en översiktlig bild av bullernivåer i Stockholms stad. För mer exakta ljudnivåer kan det för vissa platser behövas förfinade beräkningar som mer detaljerat tar hänsyn till lokala förhållanden.

Bullerkarta

Legend till bullerkarta
Tema TEMA.5.1.1
Senast uppdaterad: 2019-09-04
Kontakt
Tema