Växthusgasutsläpp från transporter

Indikatorn visar utsläpp av växthusgaser från användning av fossila bränslen och biobränslen i transportsektorn. Indikatorn omfattar växthusgasutsläpp från vägtrafiken, arbetsmaskiner, luftfart upp till 915 meter från Bromma flygplats samt fartygstrafik inom Stockholms geografiska gräns. Utsläpp från spårtrafik är inte medtagen då dessa endast står för någon promille av transportsektorns utsläpp.
Växthusgasutsläpp per stockholmare från transporter i Stockholm.
Mätområde Datum Värde (ton CO2e/inv)
Totalt 1990 1,6
Totalt 2000 1,39
Totalt 2001 1,25
Totalt 2002 1,26
Totalt 2003 1,34
Totalt 2004 1,34
Totalt 2005 1,32
Totalt 2006 1,25
Totalt 2007 1,2
Totalt 2008 1,15
Totalt 2009 1,13
Totalt 2010 1,25
Totalt 2011 1,23
Totalt 2012 1,22
Totalt 2013 1,2
Totalt 2014 1,18
Totalt 2015 1,2
Totalt 2016 1,18
Arbetsmaskiner 1990 0,06
Arbetsmaskiner 2000 0,05
Arbetsmaskiner 2001 0,05
Arbetsmaskiner 2002 0,07
Arbetsmaskiner 2003 0,08
Arbetsmaskiner 2004 0,07
Arbetsmaskiner 2005 0,15
Arbetsmaskiner 2006 0,15
Arbetsmaskiner 2007 0,14
Arbetsmaskiner 2008 0,11
Arbetsmaskiner 2009 0,11
Arbetsmaskiner 2010 0,14
Arbetsmaskiner 2011 0,16
Arbetsmaskiner 2012 0,14
Arbetsmaskiner 2013 0,12
Arbetsmaskiner 2014 0,14
Arbetsmaskiner 2015 0,16
Arbetsmaskiner 2016 0,11
Båttrafik 1990 0,05
Båttrafik 2000 0,05
Båttrafik 2001 0,05
Båttrafik 2002 0,05
Båttrafik 2003 0,05
Båttrafik 2004 0,06
Båttrafik 2005 0,06
Båttrafik 2006 0,06
Båttrafik 2007 0,06
Båttrafik 2008 0,06
Båttrafik 2009 0,06
Båttrafik 2010 0,03
Båttrafik 2011 0,03
Båttrafik 2012 0,1
Båttrafik 2013 0,1
Båttrafik 2014 0,09
Båttrafik 2015 0,09
Båttrafik 2016 0,09
Flyg 1990 0,02
Flyg 2000 0,02
Flyg 2001 0,02
Flyg 2002 0,02
Flyg 2003 0,02
Flyg 2004 0,02
Flyg 2005 0,02
Flyg 2006 0,02
Flyg 2007 0,02
Flyg 2008 0,02
Flyg 2009 0,02
Flyg 2010 0,02
Flyg 2011 0,02
Flyg 2012 0,02
Flyg 2013 0,02
Flyg 2014 0,02
Flyg 2015 0,02
Flyg 2016 0,02
Vägtrafik 1990 1,45
Vägtrafik 2000 1,27
Vägtrafik 2001 1,13
Vägtrafik 2002 1,12
Vägtrafik 2003 1,19
Vägtrafik 2004 1,19
Vägtrafik 2005 1,09
Vägtrafik 2006 1,02
Vägtrafik 2007 0,98
Vägtrafik 2008 0,96
Vägtrafik 2009 0,94
Vägtrafik 2010 1,06
Vägtrafik 2011 1,02
Vägtrafik 2012 0,95
Vägtrafik 2013 0,95
Vägtrafik 2014 0,93
Vägtrafik 2015 0,93
Vägtrafik 2016 0,95
Datakälla: Miljöförvaltningen (SLB), SCB, RUS, Swedavia, Stockholm Hamn

Kommentar

Transporter står för nästan hälften av växthusgasutsläppen. De totala utsläppen från transporter har varit relativt konstanta sedan 1990 trots att befolkningen har ökat. Vägtransporter dominerar utsläppen från transportsektorn och står för cirka 80 procent av de totala utsläppen från transporter. Utsläppen från vägtrafiken beräknas med en trafikmodell som utgår ifrån trafikarbete, hastighet och fordonssammansättning. Det totala trafikarbetet, som har varit på ungefär samma nivå sedan 1990, har de senaste fem åren ökat.

Personbilar har en positiv trend med nya bilar som är bränslesnålare än äldre samt att förnybara bränslen används i allt högre utsträckning. Personbilarnas andel av växthusgasutsläppen i staden beräknas till cirka 25 procent. Teknikutvecklingen av varutransportbilar och tyngre lastbilar har inte varit lika snabb som för personbilarna. Lastbilarnas andel av växthusgasutsläppen i staden beräknas till cirka 11 procent.

Bussar inom kollektivtrafiken drivs idag till 100 procent med förnybara drivmedel. Bussarnas andel av växthusgasutsläppen i staden beräknas till cirka 1 procent. All tågtrafik sker med el. Den upphandlade elen uppfyller kraven för miljömärkning. Spårtrafikens andel av växthusgasutsläppen i staden beräknas vara mindre än en promille.

Utsläppen av växthusgaser från sjöfarten beräknas för sträckan som fartygen går inom stadens geografiska gräns samt när fartygen ligger vid kaj. Sjöfartens andel av växthusgasutsläppen i staden beräknas vara cirka fyra procent. Utsläppen från flygtrafiken beräknas för trafiken till och från Bromma flygplats och då enbart för start och landning upp till 915 meters höjd. Flygtrafikens andel av växthusgasutsläppen i staden beräknas vara mindre än en procent.

Arbetsmaskinernas andel av växthusgasutsläppen i staden beräknas till cirka 4 procent, men statistiken är osäker och är svår att använda för trendanalyser.

Beräkningar för vägtransporter görs utifrån Trafikverkets emissionsfaktorer. 2010 byttes beräkningsmodell. Ökningen för transporter 2010 beror därför inte på ökad trafik utan på förändrade emissionsfaktorer för fordonen. 2011 förnyades beräkningsmodellen igen.

Indikator TEMA.1.1.4
Senast uppdaterad: 2018-10-03
Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt