Vistelse i park eller naturområde

Ur folkhälsoperspektiv är det positivt om de grönområden som finns används regelbundet av invånarna. Det är också ett mått på kvaliteten i områdena. Nyckeltalet visar omfattningen av stockholmarnas besök i parker och naturområden i närheten av sitt bostadsområde.
Andel stockholmare som vistas i park/naturområde nära bostaden mer än en gång i veckan under sommarhalvåret
Datakälla: Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Stockholmarna har ett utbrett intresse för att vistas utomhus i parker och naturområden. Under sommaren beger sig knappt 60 procent av stockholmarna dagligen eller flera gånger varje vecka ut i stadens parker och naturområden.

En stor majoritet av stockholmarna, drygt 80 procent, uppger att de är nöjda med tillgången till parker och natur i den egna stadsdelen. Det gäller såväl i ytterområdena som i innerstaden.

Tillgänglighet och avstånd till park- och naturområden är avgörande för hur ofta de besöks.

Data hämtas från Stockholms stads medborgarenkät Miljö och miljövanor i Stockholm. Mätningen genomförs vart tredje år.

Diagram TEMA.4.4.4
Senast uppdaterad: 2019-05-23
Aktör
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden